Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/755/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. ALL
52. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/756/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. ALL
53. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/757/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza. ALL
54. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/758/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustanowienia roku 2019 w Kaliszu Rokiem Tadeusza Kulisiewicza. ALL
55. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/759/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b. ALL
56. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/760/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” ALL
57. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/761/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
58. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII762/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego. ALL
59. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ALL
60. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA Nr LVIII/764/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza ALL
61. 2018-10-05 2018-09-27 Wojewoda Wlkp - Roztrzygnięcie Nadzorcze dot uchwały, Uchwała Nr LVIII/765/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza ALL
62. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/ 766/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządow ego zakładu budżetowego na 201 8 rok ALL
63. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019rok. ALL
64. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/768/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. ALL
65. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/769/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. ALL
66. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/770/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia. ALL
67. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA Nr LVIII/771/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych ALL
68. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/772/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok ALL
69. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/773/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036 ALL
70. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/774/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
71. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/775/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
72. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/776/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie rt. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
73. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/777/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok. ALL
74. 2018-10-05 2018-10-19 UCHWAŁA NR LVIII/778/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok ALL
75. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/780/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z zakresu sporządzenia mapy akustycznej. ALL
76. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA Nr LX/807/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. ALL
77. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA Nr LX/806/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
78. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA Nr LX/805/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
79. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/804/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza ALL
80. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA Nr XL/803/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” ALL
81. 2018-10-05 2018-10-25 Uchwała Nr LX/802/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 r. ALL
82. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/801/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sośnie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
83. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/800/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Szczytniki z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
84. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/799/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Żelazków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
85. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/798/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Godziesze Wielkie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
86. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/797/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Gołuchów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
87. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/796/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Koźminek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
88. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/795/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Lisków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
89. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/794/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Mycielin z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
90. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/793/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Ostrów Wielkopolski z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
91. 2018-10-05 2018-10-19 UCHWAŁA NR LIX/779/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036 ALL
92. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/781/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Kaliskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
93. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/782/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Ostrowskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
94. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/783/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Pleszewskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych dróg powiatu w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów. ALL
95. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/784/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Stawiszyn z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
96. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/784/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Stawiszyn z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
97. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/786/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
98. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/790/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Blizanów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
99. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/785/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Opatówek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL
100. 2018-10-05 2018-10-25 UCHWAŁA NR LX/791/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sieroszewice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 193 razy, aktualnie na stronie przebywa: 33 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 04:45   kontakt: agoral@um.kalisz.pl