Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/567/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi mieszkańców bloku przy ul.Asnyka 30a na Prezydenta Miasta Kalisza ALL
52. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/568/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana ███████████* na Prezydenta Miasta Kalisza * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
53. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/569/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na II półrocze 2005 roku ALL
54. 2005-09-22 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/558/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej 22-24 ALL
55. 2005-09-22 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/559/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą: "Program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kalisza" oraz ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych ALL
56. 2005-09-22 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/560/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Kalisz dla studentów" i ustalenia zasad udzielania stypendiów studentom. ALL
57. 2005-09-05 2005-08-25 Uchwała RMK nr XXXV/553/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia realizowanej przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w ramach projektu ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi". ALL
58. 2005-09-05 2005-08-25 Uchwała RMK nr XXXV/554/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2005 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
59. 2005-09-05 2005-08-25 Uchwała RMK nr XXXV/555/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – na rok 2005 (z późn. zm.). ALL
60. 2005-09-05 2005-08-25 Uchwała RMK nr XXXV/556/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok. ALL
61. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/522/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana ███████████* na Prezydenta Miasta Kalisza. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
62. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/523/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wniosków z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza dotyczącej rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta ALL
63. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/524/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia na obszarze miasta Kalisza obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie pomocy społecznej i zakładzie karnym dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 września 2005 roku ALL
64. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/525/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia na obszarze miasta Kalisza obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie pomocy społecznej i zakładzie karnym dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 09 października 2005 roku ALL
65. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/526/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. ALL
66. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/527/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza ALL
67. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała Nr XXXIV/528/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na osiedlu Rajsków" ALL
68. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała Nr XXXIV/529/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec – Zachód część południowa” ALL
69. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/530/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Kaliszu przy ul. Przemysłowej 1. ALL
70. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/531/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6. ALL
71. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/532/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Kaliszu przy ul. Wodnej 11-13. ALL
72. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/533/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Kaliszu przy ul. Legionów 6. ALL
73. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/534/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 13 - 15. ALL
74. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/535/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99. ALL
75. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/536/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 13. ALL
76. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/537/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz akceptacji wartości punktów proponowanych przez jednostki. ALL
77. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/538/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. ALL
78. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/539/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – na rok 2005. ALL
79. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/540/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu. ALL
80. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/541/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu za rok 2004 ALL
81. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/542/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu. ALL
82. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/543/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych i opłat dodatkowych związanych z przewozem osób i bagażu publicznymi środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza oraz uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z przewozem tymi środkami. ALL
83. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/544/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. ALL
84. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/545/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania p.n. „Przebudowa dróg publicznych stanowiących trakt Kalisko – Wieluński”. ALL
85. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/546/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie sprzedaży z bonifikatą Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w Kaliszu nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe. ALL
86. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/547/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul.Gajowej 60-62. ALL
87. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/548/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Kaliszu przy ul. Obywatelskiej 4. ALL
88. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/549/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie restrukturyzacji finansowej należności od publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu ALL
89. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/550/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005 ALL
90. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/551/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. ALL
91. 2005-07-22 2005-06-30 Uchwała RMK nr XXXIV/552/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2005 rok. ALL
92. 2005-06-06 2005-05-19 Uchwała RMK nr XXXI/511/2005 z dnia 29 maja 2005 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
93. 2005-06-06 2005-05-19 Uchwała Nr XXXI/514/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec-Północ 1 - Korczak”. ALL
94. 2005-06-06 2005-05-19 Uchwała RMK nr XXXI/512/2005 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta Kalisza. ALL
95. 2005-06-06 2005-05-19 Uchwała RMK nr XXXI/513/2005 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. ALL
96. 2005-06-06 2005-05-19 Uchwała RMK nr XXXI/515/2005 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Przemysłowej 1. ALL
97. 2005-06-06 2005-05-19 Uchwała RMK nr XXXI/516/2005 z dnia 19 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2005 r. ALL
98. 2005-06-06 2005-05-19 Uchwała RMK nr XXXI/517/2005 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz ich zbywania, nabywania lub wykupu ALL
99. 2005-06-06 2005-05-19 Uchwała RMK nr XXXI/518/2005 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok. ALL
100. 2005-06-06 2005-05-19 Uchwała RMK nr XXXI/519/2005 z dnia 19 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na I półrocze 2005 roku. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 908 209 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 19:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl