Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2010-10-15 2010-09-30 UCHWAŁA Nr LV/738/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. ALL
52. 2010-10-15 2010-09-30 UCHWAŁA Nr LV/739/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skarg ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
53. 2010-10-15 2010-09-30 UCHWAŁA NrLV/740/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
54. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/741/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej Kalisza Nr LI 696/2010 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010 – 2012" ALL
55. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/742/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2. ALL
56. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/743/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia w latach 2010–2011 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
57. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/744/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu instytucji kultury pn. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina. ALL
58. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/745/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010r w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” w ramach Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 ALL
59. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/746/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska – Młynarska II" z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” ALL
60. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/747/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska - Młynarska II" ALL
61. 2010-10-15 2010-09-30 UCHWAŁA Nr LV/748/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████* * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
62. 2010-09-10 2010-09-02 UCHWAŁA Nr LIV/ 724/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2010 rok. ALL
63. 2010-09-10 2010-09-02 UCHWAŁA Nr LIV/725/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu. ALL
64. 2010-09-10 2010-09-02 UCHWAŁA Nr LIV/726/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. ALL
65. 2010-09-10 2010-09-02 UCHWAŁA Nr LIV/727/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
66. 2010-09-10 2010-09-02 UCHWAŁA Nr LIV/728/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
67. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ALL
68. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/712/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
69. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/713/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Terenów Miejskich dla Miasta Kalisza. ALL
70. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/714/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. ALL
71. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/716/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia. 2 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu ALL
72. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/717/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych. ALL
73. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała nr LIV/718/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. ALL
74. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/719/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy "Tulipan" w Kaliszu. ALL
75. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/720/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
76. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/721/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. ALL
77. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała nr LIV/722/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie: nadania imienia i statutu instytucji kultury pn. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu ALL
78. 2010-09-09 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/723/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej na terenie miasta Kalisza ALL
79. 2010-08-12 2010-08-10 Uchwała Nr LIII/709/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. ALL
80. 2010-08-12 2010-08-10 Uchwała Nr LIII/710/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
81. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/694/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec – Północ 1 - Korczak” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” ALL
82. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/695/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec – Północ 1 - Korczak”. ALL
83. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/696/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010-2012”. ALL
84. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/697/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. ALL
85. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/698/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz zabudowanych garażami. ALL
86. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/699/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. ALL
87. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/700/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej. ALL
88. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwala Nr LI/701/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Kaliszu . ALL
89. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
90. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI / 703 /2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
91. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/704/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. ALL
92. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/705/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości – nieruchomości objętych powodzią, która wystąpiła w 2010 roku ALL
93. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/706/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych objętych powodzią, która wystąpiła w 2010 roku ALL
94. 2010-07-15 2010-06-24 UCHWAŁA Nr LI/707/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu. ALL
95. 2010-07-15 2010-06-24 Uchwała Nr LI/708/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Dobrzec. ALL
96. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/ 682/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta Kalisza. ALL
97. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/683 /2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
98. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/684/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
99. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/685/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. ALL
100. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/686/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 870 razy, aktualnie na stronie przebywa: 45 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 15:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl