Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
101. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ALL
102. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/688/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
103. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/689/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku długoterminowego kredytu bankowego. ALL
104. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/690/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
105. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/691/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry ALL
106. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/692/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry ALL
107. 2010-06-18 2010-05-27 Uchwała Nr XLIX/ 693/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
108. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/665/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu za rok 2009 ALL
109. 2010-05-13 2010-04-29 UCHWAŁA Nr XLVIII/664/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego. ALL
110. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/666/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2009 ALL
111. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała NrXLVIII/667/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu za rok 2009 ALL
112. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała NrXLVIII/668/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” w Kaliszu za rok 2009 ALL
113. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/669/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu za rok 2009 ALL
114. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII / 670/ 2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. ALL
115. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/671/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz zabudowanych garażami. ALL
116. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/672/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu w roku 2010 w celu współfinansowania projektu pod nazwą „Budowa w 2010 roku pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Łódzkiej w Kaliszu” ALL
117. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/673/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Gminie Opatówek oraz zawarcia umowy ALL
118. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/674/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
119. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/ 675/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Markiem Nowakiem. ALL
120. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/676/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w podziale miasta Kalisza na stałe obwody głosowania oraz dostosowania opisu granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kalisza do stanu faktycznego. ALL
121. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/677/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie miasta Kalisza do stanu faktycznego. ALL
122. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/678/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia na obszarze miasta Kalisza odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie pomocy społecznej i zakładzie karnym dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. ALL
123. 2010-05-13 2010-04-29 UCHWAŁA Nr XLVIII/679/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
124. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/680/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry ALL
125. 2010-05-13 2010-04-29 Uchwała Nr XLVIII/681/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
126. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/649/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2010 – 2014 ALL
127. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/650/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza. ALL
128. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/651/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawki dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza ALL
129. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/652/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych części ulicy Biskupickiej w Kaliszu ALL
130. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/653/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych ulic: Wał Piastowski, Wał Matejki, Wał Jagielloński i Wał Bernardyński w Kaliszu. ALL
131. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/654/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
132. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/655/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. ALL
133. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/656/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. ALL
134. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/ 657 /2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
135. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/658/2010 rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
136. 2010-04-12 2010-03-25 UCHWAŁA Nr XLVI/659/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
137. 2010-04-12 2010-03-25 UCHWAŁA Nr XLVI/660/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
138. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/661/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ALL
139. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/662/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska - Młynarska II” ALL
140. 2010-04-12 2010-03-25 Uchwała Nr XLVI/663/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej ALL
141. 2010-03-11 2010-02-25 Uchwała XLV/637/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, przy ul. Handlowej 9. ALL
142. 2010-03-11 2010-02-25 Uchwała Nr XLV/638/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ALL
143. 2010-03-11 2010-02-25 Uchwała Nr XLV/639 /2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
144. 2010-03-11 2010-02-25 Uchwała Nr XLV / 640/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2009 rok. ALL
145. 2010-03-11 2010-02-25 UCHWAŁA Nr XLV /641 /2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
146. 2010-03-11 2010-02-25 UCHWAŁA Nr XLV / 642/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
147. 2010-03-11 2010-02-25 UCHWAŁA Nr XLV / 643/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
148. 2010-03-11 2010-02-25 Uchwała Nr XLV/644/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
149. 2010-03-11 2010-02-25 Uchwała Nr XLV/645/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego .2010 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu oraz zawarcia umowy. ALL
150. 2010-03-11 2010-02-25 Uchwała Nr XLV/646/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 908 183 razy, aktualnie na stronie przebywa: 35 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 17:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl