Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/433/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie podziału obszaru miasta Kalisza na sektory. ALL
52. 2020-10-05 2020-09-24 Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego nr KN_I.4131.1.619.2020.8 z dnia 29 października 2020 r.
oraz
UCHWAŁA NR XXIX/431/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza
ALL
53. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/434/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 r. ALL
54. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/435/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. ALL
55. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/436/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Rady Osiedla Śródmieście II na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
56. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/437/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” ALL
57. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/438/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia ALL
58. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/439/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego ALL
59. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/440/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. ALL
60. 2020-10-05 2020-09-29 UCHWAŁA NR XXX/441/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
61. 2020-10-05 2020-09-29 UCHWAŁA NR XXX/442/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 ALL
62. 2020-10-05 2020-09-29 UCHWAŁA NR XXX/443/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia ALL
63. 2020-08-13 2020-08-12 UCHWAŁA NR XXVII/422/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” ALL
64. 2020-08-13 2020-08-12 UCHWAŁA NR XXVII/423/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej – część I

Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego Nr IR_III.4131.115.2020.5 z dnia 7.09.2020 r. do uchwały Nr XXVII/423/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej - część I. oraz (zamieszczone przez - Aleksander Góral 10 września 2020 r.)
ALL
65. 2020-08-13 2020-08-12 UCHWAŁA NR XXVII/424/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 ALL
66. 2020-08-13 2020-08-12 UCHWAŁA NR XXVII/425/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia ALL
67. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/417/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Nr XVII/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok ALL
68. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/418/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
69. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/419/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza ALL
70. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/420/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
71. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/421/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 ALL
72. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/392/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza ALL
73. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/393/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza ALL
74. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/394/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej ALL
75. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/395/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności. ALL
76. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/396/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
77. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/397/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2020/2021 ALL
78. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/398/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
79. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/399/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 ALL
80. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/400/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania. ALL
81. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/401/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. ALL
82. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/402/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. ALL
83. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/403/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. ALL
84. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/404/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
85. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/405/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok ALL
86. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/406/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 – 2023” ALL
87. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/407/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji ALL
88. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/408/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
89. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/409/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza. ALL
90. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/412/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. ALL
91. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/410/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza. ALL
92. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR 411/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu. ALL
93. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/413/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. ALL
94. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/414/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla Zagorzynek związanego z protestem dotyczącym likwidacji przestrzeni publicznej, zieleni i miejsc rekreacji na terenach pomiędzy ul. Śnieżną i ul. Sudecką, ul. Torową i ul. Karpacką ALL
95. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/415/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kalisza ALL
96. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/416/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kalisza ALL
97. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/382/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
98. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/383/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
99. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/384/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu ALL
100. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/385/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 128 448 razy, aktualnie na stronie przebywa: 11 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 23 września 2023 o godz. 10:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl