Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
101. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR14/626/2020 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 24 czerwca 2020r.

UCHWAŁA NR XXIV/386/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
aktualizacja 14 lipca 2020
ALL
102. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/387/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”. ALL
103. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/388/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu ALL
104. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/389/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ALL
105. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/390/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
106. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/391/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 ALL
107. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/377/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” ALL
108. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/378/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”. ALL
109. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/379/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” ALL
110. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/380/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” ALL
111. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/381/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia ALL
112. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/365/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. ALL
113. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/366/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. ALL
114. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/367/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.” ALL
115. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/368/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. ALL
116. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/369/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. ALL
117. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/370/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
118. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/371/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 ALL
119. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/372/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto,Czysta Gmina" oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miiasta Kalisza. ALL
120. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/373/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ALL
121. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/374/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości. ALL
122. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/375/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania dla strefy usługowej - Wrocławska ALL
123. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/376/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. ALL
124. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/359/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Kalisza na 2020 rok ALL
125. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/360/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
126. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/361/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. ALL
127. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/362/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
128. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/363/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 ALL
129. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/364/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. ALL
130. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/341/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza ALL
131. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/342/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza ALL
132. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/343/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" ALL
133. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/344/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a ALL
134. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/345/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a ALL
135. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/346/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34 ALL
136. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/347/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. ALL
137. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/348/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. ALL
138. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/349/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
139. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/350/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 -2039 ALL
140. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/351/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego ALL
141. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/352/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza ALL
142. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/353/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Kalisza rodziny repatriantów ALL
143. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/354/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów ALL
144. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/355/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. ALL
145. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/356/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. ALL
146. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/357/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. ALL
147. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/358/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
148. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/331/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza ALL
149. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/332/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników ALL
150. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/333/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 243 razy, aktualnie na stronie przebywa: 48 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 10:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl