Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/16/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
52. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/17/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
53. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/18/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
54. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/19/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im.Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ALL
55. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/20/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ALL
56. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/21/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich ALL
57. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/22/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”. ALL
58. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/23/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy osiedla Dobrzec". ALL
59. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/24/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. ALL
60. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1081/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza ALL
61. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1082/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza ALL
62. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1083/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r. ALL
63. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1084/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna ALL
64. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1085/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego ALL
65. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1086/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny poeksploatacyjne kopalni iłów „Winiary”. ALL
66. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1087/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
67. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1088/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
68. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1089/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP ALL
69. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1090/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
70. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1091/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
71. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1092/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ALL
72. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1093/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
73. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1094/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
74. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1095/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
75. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1096/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie utworzenia mieszkań treningowych i wspomaganych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach ALL
76. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1065/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego ALL
77. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1066/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2024 rok. ALL
78. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1067/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony. ALL
79. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1069/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024 ALL
80. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1068/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. ALL
81. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1070/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej. ALL
82. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1071/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych. ALL
83. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1072/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części. ALL
84. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1073/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych. ALL
85. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1074/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
86. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1075/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
87. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1076/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
88. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1077/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
89. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1078/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
90. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1079/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
91. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1080/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok ALL
92. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1051/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej - Piskorzewie". ALL
93. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1050/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu. ALL
94. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1052/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe - Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków - Kalisz Piwonice. ALL
95. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1056/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Uchwała nr 8/372/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2024 r. stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr LXXIII/1056/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Link: Uchwała nr 8/372/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2024r.

ALL
96. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1059/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok ALL
97. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1048/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu ALL
98. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1049/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2024-2027 ALL
99. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1053/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025” ALL
100. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1054/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 60 lat i więcej z terenu miasta Kalisza poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 335 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 18:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl