Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
101. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała RMK nr XXI/333/2008 z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
102. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała nr XXI/334/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis ALL
103. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ALL
104. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała nr XXI/336/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. ALL
105. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała nr XX/299/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty – zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ALL
106. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała nr XX/300/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu oraz zawarcia umow ALL
107. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała nr XX/301/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury oraz zawarcia umowy ALL
108. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała nr XX/302/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę ALL
109. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała nr XX/303/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych należnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste działek na uzupełnienie nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Tatrzańskiej od Nr 16 i Nr 46 ALL
110. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała nr XX/304/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2011 ALL
111. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała nr XX/305/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia reformy ustroju szkolnego ALL
112. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/306/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
113. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/307/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Technikum na podbudowie szkoły zasadniczej w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
114. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/308/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Technikum dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
115. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/309/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlanej w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
116. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/310/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Technikum Budowlanego w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
117. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/311/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Technikum Uzupełniającego Budowlanego w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
118. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/312/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Technikum Uzupełniającego Budowlanego dla Dorosłych w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
119. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/313/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Szkoły Policealnej Budowlanej w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
120. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/314/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji V Liceum Profilowanego w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
121. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/315/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
122. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/316/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
123. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/317/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
124. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne ALL
125. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała nr XX/319/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok ALL
126. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/320/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2007 rok ALL
127. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/321/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza" ALL
128. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/322/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie ALL
129. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/323/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2008 rok ALL
130. 2008-03-13 2008-02-28 Uchwała RMK nr XX/324/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
131. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała Nr XIX/283/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Celtycka Słowiańska" ALL
132. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/284/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cicha-Prosta" ALL
133. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/285/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza ALL
134. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/286/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tereny Przydworcowe" ALL
135. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/287/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresuadministracji rządowej ALL
136. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/288/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej ALL
137. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/289/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaniem własności lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę ALL
138. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/290/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzieleniebonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaniem własności lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę ALL
139. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/291/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na utrzumanie na terenie miasta Kalisza podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" ALL
140. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/292/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008" ALL
141. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/293/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych ALL
142. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/294/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ALL
143. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/295/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia przez komisje Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza skargi pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
144. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/296/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
145. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/297/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na rok 2008 ALL
146. 2008-02-19 2008-01-24 Uchwała nr XIX/298/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza ALL
147. 2008-01-24 2007-12-27 Uchwała Rady Miejskiej Kalisza nr XVIII/261/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
148. 2008-01-24 2007-12-27 Uchwała RMK nr XVIII/262/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
149. 2008-01-24 2007-12-27 Uchwała Rady Miejskiej Kalisza nr XVIII/263/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
150. 2008-01-24 2007-12-27 Uchwała RMK nr XVIII/264/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 660 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 17:20   kontakt: agoral@um.kalisz.pl