Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
101. 2021-06-04 2021-05-27 UCHWAŁA NR XXXIX/571/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ALL
102. 2021-06-04 2021-05-27 UCHWAŁA NR XXXIX/572/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok ALL
103. 2021-06-04 2021-05-27 UCHWAŁA NR XXXIX/573/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 ALL
104. 2021-06-04 2021-05-27 UCHWAŁA NR XXXIX/574/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26. ALL
105. 2021-06-04 2021-05-27 UCHWAŁA NR XXXIX/575/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/394/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
106. 2021-06-04 2021-05-27 UCHWAŁA NR XXXIX/576/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/543/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym. ALL
107. 2021-06-04 2021-05-27 UCHWAŁA NR XXXIX/577/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
108. 2021-05-06 2021-04-29 UCHWAŁA NR XXXVIII/556/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza ALL
109. 2021-05-06 2021-04-29 UCHWAŁA NR XXXVIII/557/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe. ALL
110. 2021-05-06 2021-04-29 UCHWAŁA NR XXXVIII/558/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. W SPRAWIE SPROSTOWANIA UCHWAŁY NR XXXIV/502/2020 RADY MIASTA KALISZA Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020. ALL
111. 2021-05-06 2021-04-29 UCHWAŁA NR XXXVIII/559/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok ALL
112. 2021-05-06 2021-04-29 UCHWAŁA NR XXXVIII/560/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 ALL
113. 2021-05-06 2021-04-29 UCHWAŁA NR XXXVIII/561/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ALL
114. 2021-05-06 2021-04-29 UCHWAŁA NR XXXVIII/562/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
115. 2021-05-06 2021-04-29 UCHWAŁA NR XXXVIII/563/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
116. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/539/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego ALL
117. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/540/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 z siedzibą w Kaliszu. ALL
118. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/541/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ALL
119. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/542/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok ALL
120. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/543/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym. ALL
121. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/544/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
122. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/545/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków. ALL
123. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/546/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2021 rok. ALL
124. 2021-03-31 2021-03-26 Rozstrzygnięcie Nadzorcze WW Nr KN_I.4131.1.246.2021.8 z dnia 30.04.2021 r, (06 maja 2021 r.) UCHWAŁA NR XXXVII/547/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza. ALL
125. 2021-03-31 2021-03-26 Uchwała Nr 11_637_2021 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 21.04.2021 r. (06 maja 2021 r.), UCHWAŁA NR XXXVII/548/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. ALL
126. 2021-03-31 2021-03-26 Uchwała Nr 11_638_2021 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 21.04.2021 r (06 maja 2021 r.), UCHWAŁA NR XXXVII/549/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ALL
127. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/550/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony ALL
128. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/551/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok ALL
129. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/552/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 ALL
130. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/553/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu ALL
131. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/554/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” ALL
132. 2021-03-31 2021-03-26 UCHWAŁA NR XXXVII/555/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kaliszu. ALL
133. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/525/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. ALL
134. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/526/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. ALL
135. 2021-03-08 2021-02-25 Rozstrzygnięcie Nadzorcze KN-I.4131.1.188.2021.8 z dnia 1 kwietnia 2021 r. ORAZ UCHWAŁA NR XXXVI/527/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów - Kaliski Rower Miejski ALL
136. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/528/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki ALL
137. 2021-03-08 2021-02-25 Rozstrzygnięcie Nadzorcze KN-I.4131.1.189.2021.8 z dnia 1 kwietnia 2021 r. ORAZ UCHWAŁA NR XXXVI/529/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ALL
138. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/530/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. ALL
139. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/531/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o. ALL
140. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/532/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok ALL
141. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/533/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 ALL
142. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/534/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania uchwały Nr XXXIV/502/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. ALL
143. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/535/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
144. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/536/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie rozszerzenia grupy uprawnionej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską o Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi II stopnia. ALL
145. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/537/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji "POLANSKI - Foundation" w przedmiocie nadania nazwy ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna w Kaliszu ALL
146. 2021-03-08 2021-02-25 UCHWAŁA NR XXXVI/538/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
147. 2021-02-01 2021-01-28 UCHWAŁA NR XXXV/514/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu. ALL
148. 2021-02-01 2021-01-28 UCHWAŁA NR XXXV/515/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska - Aleja Wojska Polskiego.
załącznik do uchwały w formacie geotif
ALL
149. 2021-02-01 2021-01-28 Rozstrzygnięcie Nadzorcze WW Nr KN_I.4131.1.103.2021.8 z dnia 1.03.2021 r. oraz UCHWAŁA NR XXXV/516/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego. ALL
150. 2021-02-01 2021-01-28 UCHWAŁA NR XXXV/517/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 278 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 17:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl