Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2019-12-04 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/258/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”. ALL
52. 2019-12-04 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/257/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kalisza 2020+. ALL
53. 2019-12-04 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/256/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustanowienia roku 2020 w Kaliszu Rokiem Rodziny Fibigerów. ALL
54. 2019-12-04 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/255/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza. ALL
55. 2019-12-04 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/254/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. ALL
56. 2019-12-04 2019-11-07 UCHWAŁA NR XVII/253/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza. ALL
57. 2019-11-19 2019-11-07 UCHWAŁA NR XVI/252/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 ALL
58. 2019-11-19 2019-11-07 UCHWAŁA NR XVI/251/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok ALL
59. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/241/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 ALL
60. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/234/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2023 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego" ALL
61. 2019-10-29 2019-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 2 grudnia 2019 roku oraz UCHWAŁA NR XV/235/2019 RADY MIASTA KALISZA Z DNIA 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu. ALL
62. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/236/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030” ALL
63. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/237/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/63/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie warunków udzielenia i stawek procentowych bonifikat od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiące własność Miasta Kalisza. ALL
64. 2019-10-29 2019-10-24 Uchwała Nr XV/238/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Miasto Kalisz umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. ALL
65. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/239/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
66. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/240/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok ALL
67. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/242/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023. ALL
68. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/243/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skarg pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. ALL
69. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA Nr XV/244/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu. ALL
70. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA Nr XV/245/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe. ALL
71. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA Nr XV/246/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. ALL
72. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/247/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Karoliny Sadowskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. ALL
73. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/248/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. ALL
74. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/249/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. ALL
75. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/250/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. ALL
76. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA Nr XIV/215/2019…… RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”. ALL
77. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/211/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza z okazji Jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. ALL
78. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/212/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. ALL
79. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/213/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. ALL
80. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/214/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. ALL
81. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/216/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony. ALL
82. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/217/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24. ALL
83. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/218/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. ALL
84. 2019-10-01 2019-09-26 Uchwała Nr XIV/219/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”. ALL
85. 2019-10-01 2019-09-26 Uchwała Nr XIV/220/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. ALL
86. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/221/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok ALL
87. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/222/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 ALL
88. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/230/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok. ALL
89. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA Nr XIV/223/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
90. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/233/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. ALL
91. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/232/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. ALL
92. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/231/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. ALL
93. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/229/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
94. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/225/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. ALL
95. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/224/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
96. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA Nr XIV/228/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu w przedmiocie ponownego zbadania sprawy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. ALL
97. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/226/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Kaliszu. ALL
98. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA Nr XIV/227/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu w przedmiocie ponownego zbadania sprawy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. ALL
99. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/204/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ALL
100. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/202/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 578 712 razy, aktualnie na stronie przebywa: 35 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 28 stycznia 2023 o godz. 08:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl