Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA Nr XLVI/562/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” ALL
52. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA NR XLIV/557/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. ALL
53. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA NR XLIV/552/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza ALL
54. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA Nr XLIV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
55. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA NR XLIV/554/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. ALL
56. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA NR XLIV/555/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. ALL
57. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA NR XLIV/556/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. ALL
58. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA Nr XLIV/558/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
59. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA NR XLIV/559/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. ALL
60. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA NR XLIV/560/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. ALL
61. 2017-11-06 2017-10-26 UCHWAŁA NR XLIV/561/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok. ALL
62. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/530/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Tyniec. ALL
63. 2017-10-17 2017-09-04 Uchwała Nr XLII/517/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. ALL
64. 2017-10-17 2017-07-27 Uchwała Nr XLII/518/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. ALL
65. 2017-10-17 2017-09-04 Uchwała Nr XLII/519/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. ALL
66. 2017-10-17 2017-09-04 Uchwała Nr XLII/520/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. ALL
67. 2017-10-17 2017-09-04 Uchwała Nr XLII/521/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytniki z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. ALL
68. 2017-10-17 2017-09-04 UCHWAŁA NR XLII/522/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020. ALL
69. 2017-10-17 2017-09-04 UCHWAŁA NR XLII/523/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok ALL
70. 2017-10-17 2017-09-04 UCHWAŁA NR XLII/524/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. ALL
71. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/525/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Kalisza dotyczącego przebiegu drogi krajowej nr 25. ALL
72. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/526/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020. ALL
73. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/527/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. ALL
74. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/528/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. ALL
75. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/529/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udostępniania symboli i znaków Miasta Kalisza. ALL
76. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/531/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza ALL
77. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/532/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w części uchwał nadających nazwy ulicom na terenie miasta Kalisza ALL
78. 2017-10-17 2017-09-28 Uchwała Nr XLIII/533/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”. ALL
79. 2017-10-17 2017-09-28 Uchwała Nr XLIII/534/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
80. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/536/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. ALL
81. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/551/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. ALL
82. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/550/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. ALL
83. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/549/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok. ALL
84. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/548/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. ALL
85. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/547/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. ALL
86. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/546/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. ALL
87. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/545/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. ALL
88. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/544/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. ALL
89. 2017-10-17 2017-09-28 Uchwała Nr XLIII/542/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 r. ALL
90. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/541/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
91. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/540/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. ALL
92. 2017-10-17 2017-09-28 Uchwała Nr XLIII/539/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. ALL
93. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/538/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19. ALL
94. 2017-10-17 2017-09-28 Uchwała Nr XLIII/537/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2019”. ALL
95. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA Nr XLIII/535/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
96. 2017-10-17 2017-09-28 UCHWAŁA NR XLIII/543/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
97. 2017-08-14 2017-07-27 UCHWAŁA NR XLI/513/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
98. 2017-08-14 2017-07-27 UCHWAŁA NR XLI/512/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
99. 2017-08-14 2017-07-27 UCHWAŁA NR XLI /514/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
100. 2017-08-14 2017-07-27 UCHWAŁA NR XLI/516/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 908 182 razy, aktualnie na stronie przebywa: 33 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 17:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl