Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/646/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. ALL
52. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/647/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania imienia Liceum Plastycznemu w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. ALL
53. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/649/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami ALL
54. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/648/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. ALL
55. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/651/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024” ALL
56. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/650/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza ALL
57. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/652/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. ALL
58. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/653/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. ALL
59. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029. ALL
60. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. ALL
61. 2014-07-04 2014-06-26 UCHWAŁA Nr XLIX/656/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi xxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
62. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/657/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
63. 2014-07-04 2014-06-26 UCHWAŁA Nr XLIX/658/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skarg pani xxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kaliszu. ALL
64. 2014-07-04 2014-06-26 UCHWAŁA Nr XLIX/659/2014/ Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2014 rok. ALL
65. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/660/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Grzegorzem Sapińskim. UNIEWAŻNIONA Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego ALL
66. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/661/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. ALL
67. 2014-07-04 2014-06-26 Uchwała Nr XLIX/662/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. ALL
68. 2014-06-03 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/638/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. ALL
69. 2014-06-03 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/639/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze i nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza ALL
70. 2014-06-03 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/637/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. ALL
71. 2014-06-03 2014-05-22 Uchwała nr XLVII/640/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny”. ALL
72. 2014-06-03 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza. ALL
73. 2014-06-03 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/643/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029. ALL
74. 2014-06-03 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. ALL
75. 2014-06-03 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/645/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. ALL
76. 2014-06-03 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/642/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
77. 2014-06-03 2014-05-22 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”. ALL
78. 2014-06-02 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/635/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
79. 2014-06-02 2014-05-22 Uchwała Nr XLVII/636/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
80. 2014-04-30 2014-04-23 Uchwała Nr XLVI/626/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ALL
81. 2014-04-30 2014-04-23 Uchwała Nr XLVI/627/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ALL
82. 2014-04-30 2014-04-23 Uchwała Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ALL
83. 2014-04-30 2014-04-23 Uchwała Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części. ALL
84. 2014-04-30 2014-04-23 Uchwała Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy. ALL
85. 2014-04-30 2014-04-23 Uchwała Nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029. ALL
86. 2014-04-30 2014-04-23 Uchwała Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. ALL
87. 2014-04-30 2014-04-23 UCHWAŁA Nr XLVI/633/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi xxxxxxxxxxxxxxxx na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kaliszu. ALL
88. 2014-04-30 2014-04-23 Uchwała Nr XLVI/634/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
89. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/610/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Kalisza w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. ALL
90. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/611/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ALL
91. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/612/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza ALL
92. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/613/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od Miasta Kalisz lokalu mieszkalnego. ALL
93. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/614/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza. ALL
94. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/615/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 roku. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. ALL
95. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/616/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
96. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/617/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza. ALL
97. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/618/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
98. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/619/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki. ALL
99. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/620/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. ALL
100. 2014-04-02 2014-03-27 Uchwała Nr XLV/621/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 908 199 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 18:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl