Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2003-07-15 2003-06-26 Uchwała Nr X/130/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok ALL
52. 2003-07-15 2003-06-26 Uchwała Nr X/131/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Kalisza –Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. ALL
53. 2003-07-15 2003-06-26 Uchwała Nr X/132/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu ALL
54. 2003-07-15 2003-06-26 Uchwała Nr X/133/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2003 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
55. 2003-07-14 2003-06-26 Uchwała Nr X/119/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia reformy ustroju szkolnego szkół z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1. ALL
56. 2003-07-14 2003-06-26 Uchwała Nr X/120/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej dla dorosłych oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych. ALL
57. 2003-07-14 2003-06-26 Uchwała nr X/121/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej dla dorosłych oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych. ALL
58. 2003-07-14 2003-06-26 Uchwała Nr X/122/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia reformy ustroju szkolnego szkół z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10 ALL
59. 2003-07-14 2003-06-26 Uchwała Nr X/123/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6. ALL
60. 2003-07-14 2003-06-26 Uchwała Nr X/124/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku o zmianie uchwały Nr XXV/390/00 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz akceptacji wartości punktów proponowanych przez jednostki ALL
61. 2003-07-14 2003-06-26 Uchwała nr X/125/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. ALL
62. 2003-07-09 2003-06-26 Uchwała nr X/116/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród. ALL
63. 2003-07-09 2003-06-26 Uchwała Nr X/117/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim ALL
64. 2003-07-09 2003-06-11 Uchwała Nr X/118/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych ALL
65. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 47/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Celtycka - Słowiańska" ALL
66. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 48/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Celtycka - Słowiańska" ALL
67. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 49/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chmielnik" ALL
68. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 50/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chmielnik" ALL
69. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 51/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza ALL
70. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 52/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady MIejskiej ds. Statusu Miasta i wyboru jej Przewodniczącego ALL
71. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 53/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza ALL
72. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 54/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kalisza Nr V/45/99 z 25 lutego w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu WIelkopolski ALL
73. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 55/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych przy samorządowych jednostkach budżetowych ALL
74. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 56/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zawarcia porozuminia z Powiatem Kaliskim ALL
75. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr IV/57/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w roku 2003 ALL
76. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr IV/58/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok ALL
77. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 60/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie umożliwienia repatriantom powrotu do Polski ALL
78. 2003-06-27 2003-02-11 Uchwała nr 59/IV/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 ALL
79. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 62/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie odrzuceina zarzutów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojewskich" ALL
80. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 63/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec Zachód - część południowa" ALL
81. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 64/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz akcepcji wartości punktów proponowanych przez jednostki ALL
82. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr V/65/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zawarcie umowy o zlecenie zdań z zakresu pomocy społecznej ALL
83. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 66/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie akceptacji zawarcia porozumień o wspólnej realizacji zadania ALL
84. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 67/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2003 rok ALL
85. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 68/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu działania na rzacz osób niepełnosprawnych w mieście Kalisz w latach 2001 - 2003 za 2002 rok ALL
86. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 69/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie przyjecia sprawozdania z działalności z działalności MOPS-u w Kaliszu w 2002 roku ALL
87. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr V/70/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych na terenie miasta Kalisza ALL
88. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr V/71/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku dotycząca zmiany uchwały Nr V/42/1999 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza ALL
89. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr V/72/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003- 2005 ALL
90. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr V/73/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza ALL
91. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 74/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie przyznawania pierwszeństwa dzierżawcą w nabywaniu nieruchomości zabudowanych pawilonami handlowymi, położonymi w Kaliszu przy ul. 3-go Maja ALL
92. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 75/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna" na 2003 rok ALL
93. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 76/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zaciagnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Rady Miejską Kalisza w planie na 2003 rok ALL
94. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr V/77/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu ALL
95. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 78/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej Kalisza ALL
96. 2003-06-27 2003-03-27 Uchwała nr 79/V/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie apelu dotyczącego protestów rolników ALL
97. 2003-06-27 2003-04-29 Uchwała nr VI/80/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia na terenia miasta Kalisza obwodów głosowania w szpiatalch, zakładzie opieki społecznej i zakładzie karnym dla przeprowadzenia w dniu 7 i 8 czerwca 2003 roku głosowania w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiejdo Unii Europejskiej ALL
98. 2003-06-27 2003-04-29 Uchwała nr VI/81/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza ALL
99. 2003-06-27 2003-04-29 Uchwała nr VI/83/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002 rok. ALL
100. 2003-06-27 2003-04-29 Uchwała nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania statusów liceum ogólnokształcącym w Kaliszu ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 578 681 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 28 stycznia 2023 o godz. 07:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl