Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
101.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 757/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.Matecki Macieje-mail
102.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 758/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza nakładów zwiększających wartość środków trwałych.Matecki Macieje-mail
103.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 761/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania gier i zabawek edukacyjnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
104.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 762/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania nieruchomością oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.Matecki Macieje-mail
105.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 769/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
106.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 771/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Kaliszu przy ul.Helskiej 1a Matecki Macieje-mail
107.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 772/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Kaliszu przy ul.Skarszewskiej 10 Matecki Macieje-mail
108.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 773/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
109.2017-12-112017-12-11
2017-12-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Jana Paś, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w zakładzie cukierniczym oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na terenie nieruchomości przy ul. Południowej na dz. nr ew. 37/1 obręb 084 Rypinek. Matecki MaciejWGOŚ.6341.0003.2017 D2017.12.01415
110.2017-12-112017-12-11
2017-12-25
wbua1Prezydent Miasta Kalisza informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: budowa kablowej linii elektroenergetycznej NN na ul. Żwirki i Wigury 13 (działka nr 25/1 – obręb 031 Tyniec) Matecki MaciejWBUA.6743.0332.2017 D2017.12.01478
111.2017-12-112017-12-11
2018-03-11
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Cholewa, zam. w Kaliszu. Matecki MaciejWO.210.0052.2017 D2017.12.01312
112.2017-12-112017-12-11
2018-02-20
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 4 Części (ZMIANA terminu składania ofert na 08.01.2018r.) Przygoda KatarzynaWRI.271.01.48.2017
113.2017-12-112017-12-11
2017-12-27
wbua2Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Dobrzeckiej, Jana Kochanowskiego i Granicznej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 42, 48/1 i 93 (obręb 42). Matecki MaciejWBUA.6733.0060.2017 D2017.12.01091
114.2017-12-082017-12-08
2017-12-21
Inne ogłoszeniaKomunikat - Rzeczoznawcy Majątkowi
Prezydent Miasta Kalisza w ramach wykonywanych zadań, prowadzi szereg postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie:
- ustalania wysokości opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału – na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
- ustalania wysokości renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 j. t.),
- ustalania wysokości odszkodowania za utratę wartości w wyniku zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 j. t.), przedmiotem których będzie wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przed Prezydentem Miasta Kalisza oraz udział w tych postępowaniach w charakterze biegłego.

Matecki MaciejWGK.3134.1 .52.2017
115.2017-12-072017-12-07
2017-12-15
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoMiasto Kalisz zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem i dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz świadczenia usługi trenerskiej (prowadzenie szkoleń/zajęć), w podziale na 7 Części, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”, RPWP.08.03.05-30-0002/16, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.Matecki MaciejWSR.271.10.89.2017
116.2017-12-062017-12-06
2018-02-06
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania nieruchomościami Miasta Kalisza w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agata Stefaniak, zam. w Liskowie. Matecki MaciejWO.210.0050.2017 D2017.12.01061
117.2017-12-062017-12-06
2017-12-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „BUDKOM” J. Hofman i K. Kosecki sp. j. z siedzibą w Kaliszu przy ul.Łódzkiej 114-120, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Swędrni, jednym wylotem kanalizacyjnym, zlokalizowanym na lewym brzegu w km 3 + 134, ścieków bytowych spływających z terenu Zakładu. Matecki MaciejWSRK.6341.0112.2017 D2017.12.00284
118.2017-12-062017-12-06
2017-12-20
wbua1Prezydent Miasta Kalisza informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę:Energa Operator S.A - ul. Żwirki i Wigury 13 (działka nr 25/1 – obręb 031 Tyniec) - Budowa kablowej linii elektroenergetycznej NN Matecki MaciejWBUA.6743.0332.2017 D2017.12.00911
119.2017-12-062017-12-07
2018-01-02
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych miasta kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.Matecki MaciejZałącznik do Zarządzenia PMK Nr 753/2017 z dnia 5 grudnia 2017r.
120.2017-12-062017-12-07
2017-12-19
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu przy ul.Ciasnej 16 ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. kadr w wymiarze 0,5 etatu Matecki Macieje-mail
121.2017-12-062017-12-06
2018-02-07
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydenta Miasta Kalisza ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Skarszewskiej 106 w Kaliszu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kalisza w obrębie geodezyjnym 006 Chmielnik numerem działki 25/4 o powierzchni 3721m2, zapisanej w księdze wieczystej KZ1A/00011049/3 jako własność Miasta Kalisza.Matecki MaciejWGM.KŻ.722410-0027/08 D2017.11.01751
122.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 728/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarzadu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
123.2017-12-052017-12-05
2017-12-20
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Nazwa zadania konkursowego: „Utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych (obiekty i tereny zielone), służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, rozgrywek w grach zespołowych lub do organizacji imprez i zawodów sportowych”.

Wniosek w wersji edytowalnej

Matecki MaciejZałącznik Nr 3 do zarządzenia PMK Nr747/2017 z dnia 4 grudnia 2017r.
124.2017-12-052017-12-05
2017-12-20
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Nazwa zadania: „Udział zespołu piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach PGNiG Superligi, udział zespołu piłki siatkowej kobiet w rozgrywkach I ligi PZPS, oraz udział zespołu piłki siatkowej mężczyzn w rozgrywkach II ligi PZPS”

Wniosek w wersji edytowalnej

Matecki MaciejZałącznik Nr 2 do Zarządzenia PMK Nr 747/2017 z dnia 4 grudnia 2017r.
125.2017-12-052017-12-05
2017-12-20
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Nazwa zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportowych, w tym szkolenie zawodników niepełnosprawnych” oraz „Organizacja znaczących dla miasta Kalisza, imprez i zawodów portowych, upowszechniających popularne dyscypliny sportu”.

Wniosek w wersji edytowalnej

Matecki MaciejZałącznik Nr 1 do Zarządzenia PMK Nr 747/2017 z dnia 4 grudnia 2017r.
126.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 718/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków.Matecki Macieje-mail
127.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 720/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Rewitalizacji oraz określenia regulaminu pracy Zespołu Roboczego ds. Rewitalizacji.Matecki Macieje-mail
128.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 723/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.Matecki Macieje-mail
129.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 724/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza Matecki Macieje-mail
130.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 725/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
131.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 729/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku oraz w latach 2018-2020 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowiaMatecki Macieje-mail
132.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 731/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.Matecki Macieje-mail
133.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 732/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.Matecki Macieje-mail
134.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 733/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dodatkowej dotacji w roku 2017 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
135.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 734/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.Matecki Macieje-mail
136.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 735/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie powierzenia zadania publicznego pn. Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie Miasta KaliszaMatecki Macieje-mail
137.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 726/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Matecki Macieje-mail
138.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 730/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarzadowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu srodków trwałych.Matecki Macieje-mail
139.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 727/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
140.2017-12-052017-12-05
2017-12-19
wbua2Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych z częścią socjalną w celu ich przeznaczenia na budynek świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 1 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 63 (obręb 0042). Matecki MaciejWBUA.6733.0059.2017 D2017.11.03083
141.2017-12-052017-12-05
2017-12-19
wbua2Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód deszczowych z ul. Ateńskiej, Matecki MaciejWBUA 6733.0064.2017 D2017.11.03114
142.2017-12-052017-12-05
2017-12-20
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoMiasto Kalisz (Zamawiający), Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zamówienia polegającego na „Dostosowaniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.”Matecki MaciejWGK.271.10.16.2017
143.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 748/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania nieruchomością oraz przekazania na ewidencje księgowa środka trwałego.Matecki Macieje-mail
144.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 747/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.Matecki Macieje-mail
145.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 746/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami i przepływem informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
146.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 745/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.Matecki Macieje-mail
147.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 736/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2018 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwaMatecki Macieje-mail
148.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 737/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Matecki Macieje-mail
149.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 738/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
150.2017-12-052017-12-05
2020-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 743/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Kaliszu przy ul. Babina 12a i ul. Babina .Matecki Macieje-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 908 188 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 18:11   kontakt: agoral@um.kalisz.pl