Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2017-12-202017-12-20
2018-12-02
Interpelacjews. rozbudowy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
52.2017-12-202017-12-20
2017-12-28
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoObwieszczenie w sprawie robót geologicznych dla potrzeb hydrogeologicznychGóral AleksanderDSR-I.7440.2.2017
53.2017-12-202017-12-20
2017-12-28
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoMiasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zakup i dostawę posiłków regeneracyjnych dla pracowników Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuGóral AleksanderBSBZ.271.10.0335.2017
54.2017-12-202017-12-20
2018-01-31
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoMiasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na „Pobranie próbek oraz wykonanie badań wody i osadów dennych wraz z interpretacją wyników, pochodzących ze zbiornika powyrobiskowego „U Grona” przy ul. Sulisławickiej na Osiedlu Zagorzynek w Kaliszu”.Góral AleksanderWGOŚ.271.10.0014.2017
55.2017-12-202017-12-20
2018-01-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Góral AleksanderWGM.7125.01.0001.2017.JM
56.2017-12-192017-12-19
2018-12-02
Interpelacjews. Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
57.2017-12-192017-12-19
2017-12-20
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miejski w Kaliszu - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 20 grudnia od godziny 8.00 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Góral AleksanderWGK.6630.1.47.2017
58.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 785/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaliszu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych.Góral Aleksandere-mail
59.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 784/2017 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoGóral Aleksandere-mail
60.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 783/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaGóral Aleksandere-mail
61.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 780/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
62.2017-12-182017-12-18
2018-12-18
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - tel. komórkowyGóral AleksanderWAG.2611.02.0001.2017
63.2017-12-182017-12-18
2018-12-18
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - tel. komórkowyGóral AleksanderWAG.2611.02.0001.2017
64.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 774/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne i pomieszczenie tymczasowe oraz lokalu socjalnego na lokal mieszkalny.Góral Aleksandere-mail
65.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 768/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ponownego zwołania zebrania sprawozdawczo – wyborczego w jednostce pomocniczej Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
66.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 767/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2018 roku.Góral Aleksandere-mail
67.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 766/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
68.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 765/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
69.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 764/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
70.2017-12-182017-12-18
2020-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 763/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
71.2017-12-182017-12-18
2018-01-01
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332 ze zmianami) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę Góral AleksanderWBUA.6743.0336.2017 D2017.12.02431
72.2017-12-152017-12-15
2017-12-29
wbua4Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Braci Niemojowskich i w ul.Gen. Edmunda Taczanowskiego, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1/5, 1/75, 48/19 i 48/21 (obręb 0028).Matecki MaciejWBUA.6733.0069.2017 D2017.12.02164
73.2017-12-152017-12-15
2017-12-27
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoMiasto Kalisz (Zamawiający), zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Zapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami i kotami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu”.Matecki MaciejBSBZ.271.10. 0334.2017
74.2017-12-152017-12-15
2017-12-22
Inne ogłoszeniaKOMUNIKAT - Rzeczoznawcy Majątkowi
Prezydent Miasta Kalisza w ramach wykonywanych zadań, prowadzi szereg postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012r. poz.83 ze zm.),
- zwrotu nieruchomości oraz związanego z tym ustaleniem odszkodowań i rozliczeń w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.),
- ustalenia odszkodowań w postępowaniach w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1496 ze zm.),
- ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.),
- ustalenia odszkodowań w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.) w szczególności: art.98 ust.3,art.106, art.120,art.124, art.124b, art.124c, art.126,art.128, art.129 ust.5 pkt 3).
Matecki MaciejD2017.11.00617
75.2017-12-152017-12-15
2018-12-02
Interpelacjews. zagrożenia wypłacenia odszkodowania w związku ze zmianą kierunku zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza na rzecz Pana Kajetana Przybyły.Matecki Macieje-mail
76.2017-12-152017-12-15
2018-12-02
Interpelacjews. zmian godzin przeprowadzania hałaśliwych prac porządkowych w Parku Miejskim w KaliszuMatecki Macieje-mail
77.2017-12-152017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 775/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnejMatecki Macieje-mail
78.2017-12-152017-12-15
2020-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 777/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w KaliszuMatecki Macieje-mail
79.2017-12-142017-12-15
2017-12-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Ewy i Hieronima Torbiarczyk w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem stawu, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej, wód opadowych i roztopowych, spływających z powierzchni dachów, znajdujących się na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Milenijnej 18.Matecki MaciejWSRK.6341.0088.2017 D2017.12.01992
80.2017-12-142017-12-14
2017-12-27
wbua4Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej – gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63, na terenie położonym w Kaliszu, w ul. Fromborskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 936/3, 969/24 (obręb 0152).Matecki MaciejWBUA.6733.0067.2017 D2017.12.01398
81.2017-12-142017-12-14
2017-12-29
wbua2Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód deszczowych z ul.Etruskiej, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Etruskiej i Galijskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 548 i 549 (obręb 149).Matecki MaciejWBUA 6733.0063.2017 D2017.12.01021
82.2017-12-142017-12-14
2017-12-28
wbua1Prezydent Miasta Kalisza na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332 ze zmianami) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę: Daria Kozanowska Jacek Kozanowski - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Matecki MaciejWBUA.6743.0335.2017 D2017.12.02096
83.2017-12-142017-12-14
2018-03-14
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wynikach naboru w I liceum ogólnokształcacym im. Adama Asnka w Kaliszu na stanowisko referenta ds. kadr i płac w wymiarze 1 etatu Matecki MaciejILO.1102.1.2017
84.2017-12-132017-12-13
2017-12-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie DOMATOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Spółdzielców 5, 62-510 Konin, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie zlokalizowanym na terenie nieruchomości przy ul.Poznańskiej 24 obręb 038 Ogrody. Matecki MaciejWSRK.6341.0113.2017 D2017.12.01724
85.2017-12-132017-12-13
2017-12-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie „AGROSTAR” Tadeusz Nogaj Sp.j., z siedzibą przy ul.Owsianej 7 w Kaliszu, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul.Owsianej 7 obręb 031 Tyniec.Matecki MaciejWSRK.6341.0115.2017 D2017.12.01756
86.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 752/2017r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Matecki Macieje-mail
87.2017-12-122017-12-12
2017-12-15
Informacje Komunikaty TerminyPrezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24 Lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 14 grudnia 2017r. o godz. 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy Villi Calisia przy Alei Wolności, skąd po wiecu zgromadzeni przejdą pod Sąd Rejonowy, a następnie (bez naruszania pasa ruchu drogowego) – ulicami Aleja Wolności, Śródmiejska, Rynek Główny, Zamkowa, plac im. Jana Kilińskiego przed pomnik Adama Asnyka gdzie nastąpi rozwiązanie zgromadzenia. Adamek ŁukaszWZKO.5310.18.2017
88.2017-12-122017-12-12
2017-12-13
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miejski w Kaliszu - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 13 grudnia od godziny 8.00 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Matecki MaciejWGK.6630.1.46.2017
89.2017-12-122017-12-12
2017-12-28
wbua2Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem w postaci studzienek rewizyjnych, budowie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Krępicy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych, osadnikiem zawiesin ogólnych oraz zbiornikiem retencyjnym w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Korczak i Dobrzeckiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 578/5, 579 i 597/2 (obręb 153), w korycie rzeki Krępicy, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 593/1 (obręb 153) oraz w pasie drogowym ul. Wiejskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 577 (obręb 153). Matecki MaciejWBUA.6733.0056.2017 D2017.12.01080
90.2017-12-122017-12-12
2018-01-12
Inne ogłoszeniaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że z dniem 29.11.2017 roku projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza, wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Główny Rynek 20, pokój nr 18, w terminie od 17 października 2017 r. do 7 listopada 2017 r., stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Matecki MaciejWGK.271.10.20.2016
91.2017-12-122017-12-13
2017-12-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Firmy MICHELE LETIZIA Polska Sp. z o.o. w Kaliszu, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych, spływających z terenu zakładu obrotu, konfekcjonowania i farbowania akcesoriów do produkcji bielizny, zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Obozowej 16 w Kaliszu.Matecki MaciejWSRK.6341.0109.2017 D2017.12.01559
92.2017-12-122017-12-13
2018-01-03
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.) podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.Matecki MaciejWGM.6845.01.0023,0037,0051.2014.PP WGM.PP.722430-0035.2012 WGM.6845.01.0014,0049.2011.PP WGM.PP.722430-0019,0029/08 D2017.12.00955
93.2017-12-122017-12-12
2017-12-22
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko pracy: referent ds. kadrowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu im. Marii Dąbrowskiej w wymiarze 1/2 etatu. Matecki Macieje-mail
94.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 744/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu w 2017r.Matecki Macieje-mail
95.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 749/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kaliskiej Rady Pamięci NarodowejMatecki Macieje-mail
96.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 750/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.Matecki Macieje-mail
97.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie 751/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
98.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 771/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Kaliszu przy ul.Helskiej 1a Matecki Macieje-mail
99.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 762/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania nieruchomością oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.Matecki Macieje-mail
100.2017-12-122017-12-12
2020-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 769/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.Matecki Macieje-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 884 razy, aktualnie na stronie przebywa: 51 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 15:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl