Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
101.2016-12-092016-12-09
2016-12-24
wbua4Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN 0,4 kV dla zasilania kompleksu budynków usługowo-handlowych BUH01, BUH02, BUH03, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. PoznańskiejGóral AleksanderWBUA.6733.0069.2016
102.2016-12-092016-12-09
2016-12-24
wbua4Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącej stacji transformatorowej (kontenerowej w obudowie betonowej na fundamencie betonowym, prefabrykowanym) na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wojciecha z BrudzewaGóral AleksanderWBUA.6733.0070.2016
103.2016-12-092016-12-09
2016-12-24
wbua4Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie plaży trawiastej przy ul. Wał Piastowski wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski nr 3 i 3A, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ewid. nr 8 i 10 (obr. ewid. 0034) oraz w pasach drogowych ul. Wał Piastowski Góral AleksanderWBUA.6733.0071.2016
104.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 698/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
105.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 702/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2016 rok ostatecznego wykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.Góral Aleksandere-mail
106.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 703/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Góral Aleksandere-mail
107.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 704/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.Góral Aleksandere-mail
108.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
109.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 705/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2017 rokuGóral Aleksandere-mail
110.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 706/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
111.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 707/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na: „Opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu”.Góral Aleksandere-mail
112.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 708/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do pięciu samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali, usytuowanych na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach 036 Śródmieście II i 016 Śródmieście.Góral Aleksandere-mail
113.2016-12-082016-12-08
2016-12-22
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu ogłasza nabór - główny księgowyGóral Aleksandere-mail
114.2016-12-082016-12-08
2017-01-08
wbua1Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę - Malaperta, KorczakGóral AleksanderWBUA.6743.0409.2016
115.2016-12-082016-12-08
2017-01-08
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę Góral AleksanderWBUA.6743.0492.2016
116.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 709/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia ławek dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w KaliszuGóral Aleksandere-mail
117.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 711/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
118.2016-12-082016-12-08
2017-03-08
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji 2 etaty w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 KaliszGóral AleksanderWO.210.0049.2016
119.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 713/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej Góral Aleksandere-mail
120.2016-12-082016-12-08
2019-12-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 714/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2016 rok.Góral Aleksandere-mail
121.2016-12-082016-12-09
2016-12-20
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora – Plastyka Miejskiego w Wydziale Budownictwa Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz Góral AleksanderWO.210.0053.2016
122.2016-12-072016-12-07
2017-01-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaTrzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kalisza, położonej w Kaliszu przy ulicy Fromborskiej, w obrębie 0152 Winiary,Góral AleksanderWGM.6840.01.0057.2011.TO
123.2016-12-072016-12-07
2016-12-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPodano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wykaz dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta Kalisza, położonej w Kaliszu przy ulicy Warszawskiej 63a,Góral AleksanderWGM.6845.01.0023, 0024, 0025,
124.2016-12-072016-12-07
2016-12-28
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek nr 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Kaliszu przy ul. Ignacego PaderewskiegoGóral AleksanderWGM.6840.01.0033.2015.KŻ
125.2016-12-072016-12-07
2017-01-17
wbua3OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy BudowlanychGóral AleksanderWBUA.6721.0002.2016
126.2016-12-062016-12-06
2019-12-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 682/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
127.2016-12-062016-12-06
2019-12-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 686/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
128.2016-12-062016-12-06
2019-12-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 690/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomegoGóral Aleksandere-mail
129.2016-12-062016-12-06
2019-12-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 691/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przekazania postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomegoGóral Aleksandere-mail
130.2016-12-062016-12-06
2019-12-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 700/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
131.2016-12-062016-12-06
2019-12-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 696/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
132.2016-12-062016-12-06
2019-12-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 697/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Legnickiej Nr 23 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Góral Aleksandere-mail
133.2016-12-062016-12-06
2019-12-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 699/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
134.2016-12-062016-12-06
2019-12-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 685/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2016 rok.Góral Aleksandere-mail
135.2016-12-062016-12-06
2016-12-22
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia gazu ziemnego – budowie kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z kotłownią technologiczną oraz budowie kontenerowej nawanialni gazu ziemnego wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, rozdzielnicą główną i oświetleniem zewnętrznym w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej Kalisz, ul. Poznańska”, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej Góral AleksanderWBUA.6733.0067.2016
136.2016-12-062016-12-06
2016-12-30
Inne ogłoszeniaOGŁOSZENIE Prezydent Miasta Kalisza ogłasza wolny nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Góral Aleksandere-mail
137.2016-12-022016-12-02
2017-03-12
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyAdaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (UWAGA ZMIANA terminu składania ofert na: 12.01.2017r.)Świerk RadosławWRI.271.01.38.2016
138.2016-12-022016-12-02
2017-03-17
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyŹródełko wody pitnej w każdej szkole (UWAGA zmiana terminu składania ofert na: 05.01.2017r.)Świerk RadosławWRI.271.01.33.2016
139.2016-12-022016-12-02
2019-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 684/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwaGóral Aleksandere-mail
140.2016-12-022016-12-02
2017-03-19
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyPrzebudowa placu Jana Kilińskiego w Kaliszu (UWAGA zamiana terminu składania ofert na: 03.02.2017r.)Świerk RadosławWRI.271.01.42.2016
141.2016-12-022016-12-02
2017-03-02
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 KaliszGóral AleksanderWO.210.0045.2016
142.2016-12-022016-12-02
2017-03-02
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Biura Nadzoru WłaścicielskiegoGóral AleksanderWO.210.0048.2016
143.2016-12-022016-12-02
2016-12-31
Konkursy ofert - zadania publiczneINFORMACJA o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwaGóral AleksanderWSSM.524.4.2016
144.2016-12-022016-12-02
2016-12-17
wbua4Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej (przebudowa wejścia głównego i placu muzealnego z zielenią towarzyszącą, zadaszenie istniejącego patio, rozbudowa w kierunku Skweru Eligiusza Kor-Walczaka i powiązanie funkcjonalne ze skwerem, realizacja tarasu kawiarnianego częściowo zadaszonego, nadbudowa garażu z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję magazynową, elementy przestrzenne, ekspozycyjne, informacyjne, instalacja przestrzenna – rzeźba, parking z miejscami postojowymi, zatoka autobusowa), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 12Góral AleksanderWBUA.6733.0068.2016
145.2016-12-022016-12-02
2017-03-02
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w KaliszuGóral AleksanderWO.210.0044.2016
146.2016-12-012016-12-01
2017-12-01
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - banknot o nominale 500 rubliGóral AleksanderWAG.26.11.02.001.2016
147.2016-12-012016-12-01
2016-12-14
wbua4budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. ZachodniaGóral AleksanderWBUA.6733.0061.2016
148.2016-12-012016-12-01
2016-12-11
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Referacie Gospodarowania Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Miejskim w KaliszuGóral AleksanderWO.210.0055.2016 D2016.12.00137
149.2016-12-012016-12-01
2017-03-01
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Miejskim w KaliszuGóral AleksanderWO.210.0046.2016 D2016.12.00131
150.2016-12-012016-12-01
2016-12-20
Konkursy ofert - zadania publiczneKonkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rozwoju sportuGóral AleksanderWKST.3020.8.2.2017

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 583 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 sierpnia 2022 o godz. 04:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl