Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie nowych terenów mieszkaniowych na osiedlu Dobrzec Góral Aleksandere-mail
52.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie ulicy św. Michała Góral Aleksandere-mail
53.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego Góral Aleksandere-mail
54.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie stadionu przy ul. Łódzkiej Góral Aleksandere-mail
55.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Zachodniej i Wrocławskiej Góral Aleksandere-mail
56.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie nielegalnych reklam w przestrzeni miejskiej Góral Aleksandere-mail
57.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie autobusów Kaliskich Linii Autobusowych Góral Aleksandere-mail
58.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie budowy centrum przesiadkowego Góral Aleksandere-mail
59.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie korzystania z powierzchni reklamowych Góral Aleksandere-mail
60.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie zadłużenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Góral Aleksandere-mail
61.2016-12-162016-12-16
2018-12-02
Interpelacjew sprawie przyszłości PKS-u Góral Aleksandere-mail
62.2016-12-162016-12-16
2016-12-30
wbua4Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, Góral Aleksandere-mail
63.2016-12-162016-12-16
2017-01-19
wbua1Zgłoszenia budów niewymagających pozwolenia na budowę - Poznańska, Ogrodowa Góral Aleksandere-mail
64.2016-12-162016-12-16
2019-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 731/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inicjatywy lokalnejGóral Aleksandere-mail
65.2016-12-162016-12-16
2019-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 728/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów sportowych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
66.2016-12-162016-12-16
2019-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 727/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.Góral Aleksandere-mail
67.2016-12-162016-12-16
2019-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 725/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
68.2016-12-162016-12-16
2019-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 724/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do sześciu samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali oraz jednej działki gruntu - usytuowanych na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach 016 Śródmieście I, 025 Śródmieście I, 045 Śródmieście II.Góral Aleksandere-mail
69.2016-12-162016-12-16
2016-12-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zakładowi Usługowemu „RAFAN” w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora prywatnej kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Asnyka 47, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie Zakładu - myjnia ręczna samochodowa - zlokalizowanego przy ul. Asnyka 47 w Kaliszu.Góral AleksanderWSRK.6341.0146.2016
70.2016-12-162016-12-19
2016-12-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Motoryzacyjnemu Auto Service „RONDO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 22.Góral AleksanderWSRK.6341.0147.2016
71.2016-12-162016-12-16
2016-12-29
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Informacja o naborze na stanowisko: Kierownika Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, Góral Aleksandere-mail
72.2016-12-152016-12-15
2019-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 718/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
73.2016-12-152016-12-15
2019-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 717/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem.Góral Aleksandere-mail
74.2016-12-152016-12-15
2019-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 716/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
75.2016-12-142016-12-14
2019-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 722/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
76.2016-12-142016-12-14
2019-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 721/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym.Góral Aleksandere-mail
77.2016-12-142016-12-14
2019-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 720/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaGóral Aleksandere-mail
78.2016-12-142016-12-14
2019-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 719/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie klubu dziecięcegoGóral Aleksandere-mail
79.2016-12-142016-12-14
2019-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 715/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
80.2016-12-142016-12-14
2019-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 710/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu w 2016 r.Góral Aleksandere-mail
81.2016-12-142016-12-14
2019-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 723/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej i Centrum Interwencji Kryzysowej.Góral Aleksandere-mail
82.2016-12-142016-12-14
2017-03-14
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacji o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze: Referent w Publicznym Przedszkolu nr 27 “Radość” w KaliszuGóral Aleksandere-mail
83.2016-12-142016-12-14
2017-01-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości, wykaz w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Fromborskiej 12, stanowiącej działkę nr 402/11 o powierzchni 142 m²,Góral AleksanderWGM.6845.01.0103.2016.MB.
84.2016-12-142016-12-14
2017-01-03
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszasprzedaż - przetarg ustny - ul. LegnickaGóral AleksanderWGM.6840.01.0034.2016
85.2016-12-132016-12-13
2018-12-02
Interpelacjew sprawie domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym Góral Aleksandere-mail
86.2016-12-132016-12-13
2016-12-21
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe wraz z załącznikami dotyczącego „Dostawy wyposażenia w postaci mebli i drobnego AGD oraz sprzętu RTV wraz z montażem do pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a w KaliszuGóral AleksanderWRI.271.10.253.2016
87.2016-12-132016-12-13
2017-01-16
wbua3Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”Góral AleksanderWBUA.6721.0005.2016
88.2016-12-132016-12-13
2017-01-16
wbua3Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”Góral AleksanderWBUA.6721.0006.2016
89.2016-12-132016-12-13
2017-01-16
wbua3Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”Góral AleksanderWBUA.6721.0004.2016
90.2016-12-132016-12-08
2019-12-08
wbua3UCHWAŁA NR XXIII/290/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska - II”.Góral Aleksandere-mail
91.2016-12-132016-12-08
2019-12-08
wbua3UCHWAŁA NR XXVIII/330/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”.Góral Aleksandere-mail
92.2016-12-132016-12-08
2019-12-08
wbua3UCHWAŁA NR XXVIII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”.Góral Aleksandere-mail
93.2016-12-132016-12-08
2019-12-08
wbua3UCHWAŁA NR XXX/378/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”.Góral Aleksandere-mail
94.2016-12-122016-12-12
2016-12-22
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. ds. środowiska w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki KomunalnejGóral AleksanderWO.210.0056.2016
95.2016-12-122016-12-12
2018-12-02
Interpelacjew sprawie skrzyżowania ulic Staszica i Górnośląskiej Góral Aleksandere-mail
96.2016-12-122016-12-12
2016-12-13
Informacje Komunikaty TerminyInformacja o zgromadzeniu - 13 grudnia 2016r.Góral AleksanderWSSM.5310.16.2016 r.
97.2016-12-122016-12-12
2018-12-02
Interpelacjew sprawie oznakowania ul. Poznańskiej Góral Aleksandere-mail
98.2016-12-122016-12-13
2016-12-14
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miejski w Kaliszu - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższe posiedzenie narady koordynacyjnej odbędzie się 14 grudnia tj. w środę o godzinie 8.00 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Góral AleksanderWGK.6630.1.44.2016
99.2016-12-092016-12-09
2016-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPostępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań budowy drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej (obręb 160 Dobrzec)Góral AleksanderWSRK.6220.0035.2016
100.2016-12-092016-12-09
2018-12-02
Interpelacjew sprawie zadań lokalnych do Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Ogrody Góral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 584 820 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 31 stycznia 2023 o godz. 18:19   kontakt: agoral@um.kalisz.pl