Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
101.2011-12-022011-12-02
2011-12-19
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dz 90mm PEGóral AleksanderWBUA.6733.0041.2011
102.2011-12-022011-12-02
2011-12-19
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami oraz budowie podziemnej tłoczni ścieków w ulicy Św. Michała i ulicy Biskupickiej,Góral AleksanderWBUA.6733.0040.2011
103.2011-12-022011-12-02
2011-12-19
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w ulicach: Korczak, Bursztynowej i BiskupickiejGóral AleksanderWBUA.6733.0039.2011
104.2011-12-012011-12-01
2011-12-21
Konkursy ofert - zadania publicznePREZYDENT MIASTA KALISZA OGŁASZA konkurs ofert na realizację w roku 2012 w formie powierzenia zadania publicznego z przekazaniem środków na jego realizację pn. „Wykonywanie zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej". Góral AleksanderMOPS/DSPR/0717/276/11
105.2011-11-302011-11-30
2014-11-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 582/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego. Góral Aleksanderpismo z WO
106.2011-11-302011-11-30
2011-12-21
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich dotychczasowych najemców.Góral AleksanderWGM.7125.01.0032.2011.jm
107.2011-11-302011-11-30
2012-05-02
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyZaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jako Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem mapy akustycznej miasta Kalisza (Zmiana terminu składania ofert na: 23.01.2012r.)Pietrzyk PiotrWGK.271.01.4.2011
108.2011-11-252011-11-25
2012-01-06
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyŚwiadczenie usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla Miasta Kalisza w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu (termin składania ofert: 06.12.2011r.)Pietrzyk PiotrWGM.271.01.0005.2011.RŚ
109.2011-11-252011-11-25
2014-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 558/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Góral Aleksandere-mail
110.2011-11-252011-11-25
2011-12-16
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2012 roku. Góral AleksanderWE.524.4.2011
111.2011-11-252011-11-25
2011-12-16
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w zakresie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2012 roku. Góral Aleksander2011/11/10856
112.2011-11-252011-11-25
2011-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego: aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących, w podeszłym wieku, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2012 roku Góral AleksanderWSSM.524.4.2011
113.2011-11-252011-11-25
2011-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego: działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2012 roku Góral AleksanderWSSM.524.4.2011
114.2011-11-252011-11-25
2011-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego: działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2012 roku Góral AleksanderWSSM.524.4.2011
115.2011-11-252011-11-25
2011-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie i powierzenie wykonywania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2012 roku Góral AleksanderWSSM.524.4.2011
116.2011-11-252011-11-25
2011-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 25 listopada 2011 r. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA KALISZA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Góral AleksanderWSSM.524.4.2011
117.2011-11-232011-11-23
2011-12-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza położonych w Kaliszu, przy ulicach: Sąsiedzkiej, Poznańskiej 52, Kalisz Sołectwo-Dobrzec, Tatrzańskiej 48.Matecki MaciejWGM.6845.01.0049.2011.MŚ. WGM.6845.01.0013.2011.MŚ. WGM.6845.01.0074.2011.MŚ. WGM.MB.722430-0292/06
118.2011-11-232011-11-23
2011-12-28
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i budowa odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach: Winiary, Piwonice, Szczypiorno i Miła - Tyniec w Kaliszu (termin składania ofert - 07.12.2011)Szcześniak EwaWRI.271.01.41.2011
119.2011-11-232011-11-23
2012-01-16
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyPrzebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ulicy Granicznej w Kaliszu (termin składania ofert - 07.12.2011) Szcześniak EwaWRI.271.01.32.2011
120.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNAGóral Aleksandere-mail
121.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z PROGRAMU OCHRONY ŚODOWISKA - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWAGóral Aleksandere-mail
122.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - POWAŻNE AWARIE Góral Aleksandere-mail
123.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - LASYGóral Aleksandere-mail
124.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - ZASOBY PRZYRODY, W TYM ZIELEŃ MIEJSKAGóral Aleksandere-mail
125.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - POWIERZCHNIA ZIEMI i GLEBY Góral Aleksandere-mail
126.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE Góral Aleksandere-mail
127.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Góral Aleksandere-mail
128.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - HAŁAS Góral Aleksandere-mail
129.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Góral Aleksandere-mail
130.2011-11-222011-11-22
2014-11-22
Informacja o środowisku i jego ochronieSprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010Góral Aleksandere-mail
131.2011-11-212011-11-21
2011-12-06
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Uzgodnień, Infrastruktury Technicznej i Zajęć Pasa Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w KaliszuGóral AleksanderZDM.0717.145.2011
132.2011-11-182011-11-18
2014-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 535/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.Góral Aleksandere-mail
133.2011-11-182011-11-18
2014-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Góral Aleksandere-mail
134.2011-11-182011-11-18
2012-02-17
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi inwestora i partnera społecznego w Biurze Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego Góral AleksanderWKST.3020.5.2012
135.2011-11-182011-11-18
2014-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 552/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie sporządzenia i przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
136.2011-11-182011-11-18
2014-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 551/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie realizacji i dofinansowania zadania w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych polegającego na wykonaniu „Modernizacji placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 16 przy ul. Serbinowskiej 21 w Kaliszu” Góral Aleksandere-mail
137.2011-11-182011-11-18
2014-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 538/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
138.2011-11-182011-11-18
2014-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 531/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2011 rok.Góral Aleksandere-mail
139.2011-11-182011-11-18
2014-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 530 /2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.Góral Aleksandere-mail
140.2011-11-182011-11-18
2014-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 545/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2011 rok. Góral Aleksandere-mail
141.2011-11-172011-11-17
2012-01-07
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBudowa sieci wodociągowych w Sołectwie Sulisławice – Sulisławice Kolonia (termin składania ofert - 01.12.2011r.)Szcześniak EwaWRI.271.01.40.2011
142.2011-11-172011-11-17
2011-11-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPostępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie pod dnem rzeki Swędrni w km 0+405 rurociągu wodociągowego. Góral AleksanderOŚ. 6341.113.2011
143.2011-11-172011-11-17
2011-11-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostała wydana decyzja – pozwolenie wodnoprawne – na: rozbiórkę mostu drogowego w ciągu ul. Sportowej w Kaliszu, nad rzeką Swędrnią, prowadzenie przez rzekę Swędrnię mostu drogowego w ciągu ulicy Sportowej w Kaliszu wraz z umocnieniem skarp i dna rzekiGóral AleksanderOŚ. 6341.92.2011
144.2011-11-172011-11-17
2011-11-30
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu linii kablowych, składających się z elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV wraz z liniami telesterowniczymi, na terenie położonym Kaliszu wzdłuż ul. Tylnej i Al. Wojska Polskiego oraz na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. WrocławskiejGóral AleksanderWBUA 6733.0029.2011
145.2011-11-172011-11-17
2011-11-30
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 32695 KALISZ KORCZAK (wieża stalowa kratowa, instalacja anten sektorowych i radioliniowych, kontener technologiczny), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej Góral AleksanderWBUA 6733.0027.2011
146.2011-11-172011-11-17
2011-12-02
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowewydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Józefa Radwana i ul. Rolnej Góral AleksanderWBUA.6733.0032.2011
147.2011-11-172011-11-17
2011-12-23
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyPrzebudowa wylotu „N” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny z zamontowaniem urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym poniżej ul. Złotej w Kaliszu (termin składania ofert - 01.12.2011r.)Szcześniak EwaWRI.271.01.39.2011
148.2011-11-162011-11-16
2011-12-02
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu linii kablowych składających się z elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz z telesterowniczych linii kablowych, na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Złotej, ul. Bażanciej oraz ul. Wał BernardyńskiGóral AleksanderWBUA.6733.0038.2011
149.2011-11-162011-11-16
2011-11-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zakładom Metalowo-Chemicznym METCHEM Andrzej Świerczek w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Prosny, jednym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu w km 69 + 720, ścieków opadowych i roztopowych spływających z terenu Zakładu, zlokalizowanego przy ul. TorowejGóral AleksanderWSRK.6341.0114.2011
150.2011-11-152011-11-15
2011-11-30
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweW dniu 26 października 2011 roku została wydana decyzja Nr 01/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę połączenia dróg krajowych nr 25 i nr 12 w Kaliszu na odcinku od ronda na ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej i ul. Szerokiej na długości 200m i drogi dojazdowej do posesji nr 1-11 położonych przy ul. WłókniarzyGóral AleksanderWBUA.6740.02.0001.2011

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 696 961 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 00:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl