Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 494/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.Matecki Maciej
52.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 496/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu.Matecki Maciej
53.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 497/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.Matecki Maciej
54.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 498/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowejMatecki Maciej
55.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 499/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie przekazania środków trwałych w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją majątku.Matecki Maciej
56.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 500/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruMatecki Maciej
57.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 501/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.Matecki Maciej
58.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 502 /2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok (po zmianach).

Załączniki do zarządzenia
Matecki Maciej
59.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 503/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Matecki Maciej
60.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 504/2010r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowejMatecki Maciej
61.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 505/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania grzejników na rzecz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.Matecki Maciej
62.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 506 /2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania Wiceprezydenta Miasta KaliszaMatecki Maciej
63.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 507/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania Wiceprezydenta Miasta KaliszaMatecki Maciej
64.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 508/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania Wiceprezydenta Miasta KaliszaMatecki Maciej
65.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 509/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie określenia liczby Wiceprezydentów Miasta Kalisza i ich powołaniaMatecki Maciej
66.2010-12-312010-12-31
2013-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 464/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 listopada 2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych – dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu
Załączniki do zarządzenia
Matecki Maciej
67.2010-12-302010-12-30
2011-01-05
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaWykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta KaliszaPietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
68.2010-12-302010-12-30
2011-01-05
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUsługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuPietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
69.2010-12-302010-12-30
2011-01-05
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaUsługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuPietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
70.2010-12-302010-12-30
2011-01-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2011 roku.Matecki Maciej
71.2010-12-302010-12-30
2011-01-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w podeszłym wieku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2011 roku.Matecki Maciej
72.2010-12-292010-12-29
2011-01-15
Inne ogłoszeniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Codzienne żywienie uczestników ŚDS Tulipan w KaliszuMatecki MaciejŚDS/3410/1/10
73.2010-12-292010-12-29
2011-01-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie JACAR II pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie ręcznej myjni samochodowej, znajdującej się na nieruchomości położnej przy ul.Asnyka 47 w Kaliszu.Matecki MaciejWSRK.6210-0116/10 2010/12/02086
74.2010-12-212010-12-21
2011-03-20
Inne ogłoszeniaInformacja dotycząca zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - II Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, ul.Szkolna 5 podaje poniżej wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
75.2010-12-212010-12-21
2011-01-04
Inne ogłoszeniaCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU UL.HANDLOWA 9 ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn do obróbki skrawaniemMatecki Maciejpismo CKUiP
76.2010-12-212010-12-21
2011-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuję, że zostały wydane decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji następujących przedsięwzięć na terenie miasta Kalisza:
1.Warsztat samochodowy z myjnią - ul.Warszawska 89-91
2.Sortownia odpadów komunalnych - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - ul.Bażancia 1a
3.Hala produkcji rolet - Spółka PORTOS - ul.Złota 71
Matecki Maciej
77.2010-12-202010-12-20
2011-03-19
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 KaliszMatecki Maciej
78.2010-12-172010-12-17
2010-12-31
Inne ogłoszeniaŚrodowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu ul. Widok 77 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Codzienne żywienie uczestników ŚDS „Tulipan”.Matecki MaciejŚDS/3410/1/10
79.2010-12-172010-12-20
2011-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na prowadzenie przez rzekę Swędrnię w km 0 + 410 tymczasowego mostu technologicznego, dla potrzeb projektowanego Parku Wodnego przy ul.Sportowej w Kaliszu.Matecki Maciej
80.2010-12-162010-12-17
2010-12-31
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej w ulicach: Tadeusza Kościuszki, Alei Wojska Polskiego, Ogrodowej i Poznańskiej oraz na nieruchomościach położonych w rejonie tych ulic na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 18/13, 55/23, 62/2, 125, 126, 127, 128 i 129 (obręb 36), dz nr 82 (obręb 37), dz nr 52/4, 53, 54, 69, 70/4, 84/2, 101/1, 286, 289/3 i 289/4 (obręb 38).Matecki MaciejWBUA.73312-0057/10 2010/12/00780
81.2010-12-162010-12-17
2010-12-31
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej w ulicach: Torowej, Karpackiej, Sudeckiej, Tatrzańskiej, Zagorzynek, Świętokrzyskiej i Sokolnickiej (osiedle Zagorzynek) na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr: 1/1, 24 (obręb 95), 3/4, 6/13, 12/1, 13/3, 13/19, 20/2, 36/4, 36/5, 38/1, 38/3, 38/4, 38/5, 96/4, 97/1, 526/4, 527/26, 528/10, 528/12, 528/13, 535/14, 536/24, 536/27, 588/2, 588/4, 588/14, 588/23, 588/28, 588/37, 588/43, 588/50, 588/54, 602, 605, 622, 630, 663, 644, 710, 725 i 812 (obręb 96).Matecki MaciejWBUA.73312-0054/10 2010/12/00778
82.2010-12-152010-12-15
2011-01-17
wbua3O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska”.Matecki Maciej
83.2010-12-152010-12-15
2011-01-26
wbua3OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. Trasą Bursztynową”Matecki Maciej
84.2010-12-152010-12-15
2010-12-31
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku technologicznego dla potrzeb stacji uzdatniania wody, budowie zbiornika wody czystej o pojemności V=500 m³ oraz budowie dróg dojazdowych wewnętrznych, na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.Poznańskiej 69-75 (dz. nr 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, 6/1 i 6/2 - obręb 38).Matecki MaciejWBUA.73312-0073/10 2010/12/00881
85.2010-12-152010-12-15
2011-03-14
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na odinspektora na stanowisku pracy ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul.Główny Rynek 20, 62-800 KaliszMatecki MaciejWO.1110-0010/10 2010/12/01303
86.2010-12-132010-12-13
2010-12-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, służącego do wprowadzania do rzeki Swędrni ścieków opadowych i roztopowych, spływających z terenu Parku Wodnego przy ul.Sportowej w Kaliszu.Matecki MaciejWSRK.6210-0114/10 2010/12/00950
87.2010-12-092010-12-10
2010-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Fabryce Firanek i Koronek „HAFT” S.A. w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych.Matecki MaciejWSRK.6210-0112/10 2010/12/00650
88.2010-12-092010-12-13
2010-12-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, służącego do wprowadzania do rzeki Swędrni ścieków opadowych i roztopowych, spływających z terenu Parku Wodnego przy ul.Sportowej w Kaliszu.Matecki MaciejWSRK.6210-0114/10 2010/12/00950
89.2010-12-082010-12-08
2010-12-24
Inne ogłoszeniaZamówienie Publiczne - Codzienne żywienie uczestników ŚDS "Tulipan" w Kaliszu.

Załączniki:
tulipan_siwz_20101208.pdf

Zmiana ogłoszenia z dnia 13.12.2010

Matecki MaciejŚDS/3410/1/10
90.2010-12-082010-12-10
2011-03-30
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaP r e z y d e n t M i a s t a K a l i s z a o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży na własność zabytkowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Babina 16, zapisanej w księdze wieczystej Nr KZ1A/00000130/8 jako własność Miasta Kalisza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m.Kalisza w obrębie geodezyjnym nr 025 Śródmieście I jako działki nr 42/1 i nr 42/2 o łącznej pow. 3300 m2. Sprzedawana nieruchomość zabudowana jest zabytkowym budynkiem „Dawne Koszary Godebskiego” wpisanym do rejestru zabytków woj. wielkopolskiego pod nr 73/A.Matecki Maciej
91.2010-12-082010-12-09
2010-12-24
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego (energetyczna oświetleniowa linii kablowa nn oraz słupy oświetleniowe) na terenie położonym w Kaliszu na Wale Piastowskim od mostu św. Wojciecha do ul. Bolesława Pobożnego oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 4/5, 33/1 i 127 (obręb 47), działki nr 17, 23/1, 25, 26, 27/3, 28/6, 28/7 i 28/10 (obręb 63), działki nr 16, 18, 23, 26, 27, 31, 34/1, 34/2, 37/3, 37/6, 38, 41, 42/3, 53/3 i 62 (obręb 64) oraz działka nr 60 (obręb 89).Matecki MaciejWBUA. 73312-0057/09 2010/12/00423
92.2010-12-082010-12-08
2010-12-31
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku, w formie powierzenia, zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności wraz z przekazaniem środków na jego realizację.Matecki Maciej
93.2010-12-072010-12-07
2010-12-20
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich ogłasza nabór na stanowisko pracy kierownika Wydziału Uzgodnień, Infrastruktury Technicznej i Zajęć Pasa Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w KaliszuMatecki Maciej
94.2010-12-072010-12-07
2010-12-20
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich ogłasza nabór na stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Wydziału Inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich w KaliszuMatecki Maciej
95.2010-12-072010-12-09
2010-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie ręcznej myjni samochodowej, znajdującej się na nieruchomości położnej przy ul.Ciasnej 7 w Kaliszu.Matecki MaciejWSRK.6210-0110/10 2010/12/00410
96.2010-12-072010-12-07
2010-12-23
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej w ulicy Rzemieślniczej oraz w ulicy Przemysłowej, na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 68/1, 70/1, 75/3, 77/1, 118/1 i 244/2 (obręb 044).Matecki MaciejWBUA.73312-0072/10 2010/12/00103
97.2010-12-062010-12-06
2011-03-05
Wyniki naboru na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”Matecki MaciejWO.1110-0016/10 2010/12/00345
98.2010-12-032010-12-03
2010-12-18
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN dla zasilania budynku handlowo-usługowego (sklep DECATHLON), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Walentego Stanczukowskiego i ul.Poznańskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 568/14, 569/22, 570/29, 572/5, 572/6, 572/8 i 642/3 (obręb 153).Matecki Maciej
99.2010-12-032010-12-03
2010-12-20
Inne naboryPrezydent Miasta Kalisz ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011r. Do dnia 30 czerwca 2011r. Walczak Piotr
100.2010-12-012010-12-01
2010-12-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora sanitarnego „Winiary” ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Firmy Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 153.Matecki Maciej

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 592 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 sierpnia 2022 o godz. 05:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl