Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2019-12-232019-12-23
2020-01-06
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę ul.Lechosławska Góral AleksanderWBUA.6743.0274.2019
52.2019-12-232019-12-23
2019-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowaniaGóral AleksanderPO.ZUZ.2;421.493.2019.bk
53.2019-12-202019-12-20
2020-01-03
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoMiasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu ratowniczorozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice.Matecki MaciejWZKO.271.10.98.2019
54.2019-12-202019-12-20
2020-01-03
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, decyzją z dnia 04.12.2019r. znak SKO 4213/426/19, uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta Kalisza, odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3014 (stalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości maksymalnej 53m wraz z antenami rozsiewczymi oraz urządzeniami nadawczo odbiorczymi i transmisyjnymi), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obozowej 4, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/2 (obręb i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.Matecki MaciejWBUA.6733.0059.2019 D2019.12.02271
55.2019-12-202019-12-20
2020-01-10
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Piaszczystej i w ul. Nędzerzewskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 9/1, 9/6, 27/3, 2/10, 3/8, 965/1, 4/17, 5/4, 6/24 i 8 (obręb 0152)Matecki MaciejWBUA.6733.0065.2019 D2019.12.02004
56.2019-12-202019-12-23
2020-01-05
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1186) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Lechosławska 8-12 (działka nr 227/6 – obręb 161 Sulisławice)Matecki MaciejWBUA.6743.0274.2019 D2019.12.02862
57.2019-12-202019-12-20
2020-01-10
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego do 1kV, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Wał Bernardyński oraz przy ul. Złotej 73, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 27, 21/3 (obręb 021).Matecki MaciejWBUA.6733.0055.2019 D2019.12.02661
58.2019-12-202019-12-20
2020-01-03
Inne ogłoszeniaWojewoda Wielkopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Podmiejskiej z ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego (dawniej ul. H.Sawickiej) w Kaliszu”.Matecki MaciejIR-III.7820.30.2019.3
59.2019-12-182019-12-18
2020-03-18
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i zabezpieczenia pracy Urzędu w Wydziale Administracyjno - GospodarczymMatecki MaciejWO.210.0036.2019 D2019.12.02482
60.2019-12-182019-12-18
2020-01-03
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ekonomicznych w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta KaliszaMatecki MaciejWO.210.0039.2019 D2019.12.02068
61.2019-12-182019-12-19
2020-01-08
Inne ogłoszeniaPrezydent Miasta Kalisza w ramach wykonywanych zadań, prowadzi szereg postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy
- zwrotu nieruchomości oraz związanego z tym ustaleniem odszkodowań i rozliczeń w trybie ustawy
- ustalenia odszkodowań w postępowaniach w trybie ustawy
- ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
- ustalenia odszkodowań w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
W postępowaniach tych konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego - wykonanie operatów szacunkowych, w trybie postępowania administracyjnego prowadzonego przed Prezydentem Miasta Kalisza oraz udział w tych postępowaniach w charakterze biegłego.
Matecki MaciejWGM.271.07.0001.2019 D2019.12.02115
62.2019-12-182019-12-18
2020-01-08
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęGóral AleksanderWGM.6845.01.0105.2019.AM WGM.6845.01.0106.2019.AM
63.2019-12-172019-12-17
2022-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 715/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
64.2019-12-172019-12-17
2022-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 716/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
65.2019-12-172019-12-17
2022-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 717/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
66.2019-12-172019-12-17
2022-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 720/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
67.2019-12-172019-12-17
2019-12-18
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 18 grudnia 2019 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Góral AleksanderWGK.6630.01.47.2019
68.2019-12-172019-12-17
2020-01-08
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 47 przeznaczonej do dzierżawy pod zieleń.Góral Aleksandere-mail
69.2019-12-172019-12-17
2019-12-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do wód powierzchniowych, tj. rzeki Krępicy – wód opadowych lub roztopowych (ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej), wylotem urządzeń kanalizacyjnych nr „L”, zlokalizowanym na jej prawym brzegu w km 0+906, którego położenie opisują następujące współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5736129.93, Y=6504616.60, ze zlewni obejmującej teren ulic i nieruchomości, przylegających do pasa drogowego, znajdujących się na osiedlach mieszkaniowych Widok, Dobrzec i Kaliniec w Kaliszu, tj. ul. Kulisiewicza, ul. Robotniczą, ul. Mickiewicza, odcinek ul. Dobrzeckiej (od ul. Podmiejskiej do ul. Mickiewicza), ul. Graniczną, ul. Żabią, ul. Słowackiego, odcinek ul. Widok (od ul. Podmiejskiej do Alei Wojska Polskiego), ul. Srebinowską, odcinek Alei Wojska Polskiego (od ul. Fibigera do ul. Mickiewicza) oraz ul. PodmiejskąGóral AleksanderPO.ZUZ.2.421.492.2019.BK
70.2019-12-172019-12-19
2020-01-02
wbua4budowie kablowej doziemnej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego do 1 kV wraz z latarniami w istniejącym pasie drogowym ulic: Górnośląska, Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Legionów, Polna, Stanisława Staszica, Lipowa, Skalmierzycka i Ostrowska, 1kVGóral AleksanderWBUA.6733.0064.2019
71.2019-12-172019-12-19
2022-11-19
Interpelacjews. powstania bezpłatnej stacji ładowania samochodów elektrycznych Góral Aleksandere-mail
72.2019-12-172019-12-19
2022-11-19
Interpelacjews. herbu ułożonego z kostek na ul. MariańskiejGóral Aleksandere-mail
73.2019-12-172019-11-25
2019-12-30
Informacje Komunikaty TerminyInformacja o wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.Góral AleksanderWF-RWPIO.3135.1.2.219.2019
74.2019-12-162019-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. siedziby filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej Góral Aleksandere-mail
75.2019-12-162019-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. skuteczności Straży Miejskiej w walce z mieszkańcami palącymi niedozwolonymi odpadami Góral Aleksandere-mail
76.2019-12-162019-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. pokazu pirotechnicznego pod Ratuszem Góral Aleksandere-mail
77.2019-12-162019-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. czystości kamienicy przy ul. Babinej 13 Góral Aleksandere-mail
78.2019-12-162019-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. pojemników na śmieci segregowane Góral Aleksandere-mail
79.2019-12-162019-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. bałaganu pozostawionego po robotach budowlanych Góral Aleksandere-mail
80.2019-12-162019-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. objęcia zasięgiem komunikacji miejskiej ul. Zachodniej, Sąsiedzkiej i Świetlanej Góral Aleksandere-mail
81.2019-12-162019-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. pomiarów natężenia ruchu drogowego w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
82.2019-12-162019-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. możliwości instalacji stacji na mikroelektroodpady Góral Aleksandere-mail
83.2019-12-162019-12-16
2022-12-16
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 709/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Kalisz dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
84.2019-12-162019-12-16
2022-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 713/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
85.2019-12-162019-12-16
2022-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 714/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
86.2019-12-132019-12-13
2020-02-02
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUstawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.Świerk RadosławWGOŚ.271.010.0007.2019
87.2019-12-132019-12-13
2022-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 656/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przekwalifikowania tymczasowych pomieszczeń na lokale mieszkalne oraz lokali mieszkalnych na tymczasowe pomieszczenia.Góral Aleksandere-mail
88.2019-12-132019-12-13
2022-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 707/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przejęcia prawa użytkowania wieczystego do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
89.2019-12-132019-12-13
2022-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 708/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przejęcia prawa użytkowania wieczystego do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
90.2019-12-132019-12-13
2022-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 710/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
91.2019-12-132019-12-13
2022-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 711/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
92.2019-12-132019-12-13
2022-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 712/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
93.2019-12-132019-12-13
2019-12-28
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoGóral AleksanderPO.ZUZ.2.421.474.2019.BK
94.2019-12-132019-12-13
2019-12-27
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę - ul.LechosławskaGóral AleksanderWBUA.6743.0274.2019
95.2019-12-132019-12-13
2020-01-15
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Nabór ma Zastępcę Dyrektora MZDiK ds. komunikacjiGóral AleksanderSP.110.15.1.2019
96.2019-12-132019-12-13
2020-03-03
Konsultacje społeczneRaport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-PodgórzeGóral AleksanderWRM.6721.01.09.2019
97.2019-12-132019-12-13
2020-01-08
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto„Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2020”Góral AleksanderWGM.271.10.0170.2019.MPe
98.2019-12-132019-12-16
2022-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 703/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
99.2019-12-122019-12-13
2019-12-30
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Długosza 14”.Góral AleksanderWRM.271.10.284.2019
100.2019-12-112019-12-11
2020-01-02
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprzedaż w trybie bezprzetargowymGóral AleksanderWGM.7125.01.0005.2019.JM

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 768 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 04:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl