Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.KOMUNIKAT dotyczącego wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pn. realizacja w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia na terenie miasta Kalisza (30 miejsc).

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806754
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   04-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-03-2024
Na stronie biuletynu od:   04-03-2024    do   04-04-2024
Na podstawie:   WSSM.8135.3.10.2024


2.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t. j.), uchwały Nr LXX/998/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806746
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   29-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-02-2024
Na stronie biuletynu od:   29-02-2024    do   29-05-2024
Na podstawie:   e-mail


3.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806736
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   28-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-02-2024
Na stronie biuletynu od:   28-02-2024    do   28-03-2024
Na podstawie:   WSSM.8135.3.3.2024


4.KOMUNIKAT o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806729
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   26-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-02-2024
Na stronie biuletynu od:   26-02-2024    do   26-03-2024
Na podstawie:   WSSM.8135.3.5.2023


5.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą "Popularyzacja kształcenia zawodowego, odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy w 2024 roku".

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806634
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   08-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-02-2024
Na stronie biuletynu od:   09-02-2024    do   06-03-2024
Na podstawie:   WE.524.0001.2024


6.Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja obozów terapeutycznych dla 90 osób uzależnionych i współuzależnionych”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805431
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   16-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-06-2023
Na stronie biuletynu od:   16-06-2023    do   17-06-2026
Na podstawie:   WSSM.524.8.2023


7.Komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „ Realizacja „Programu Trenerów Osiedlowych – Kalisz 2023”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805432
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   16-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-06-2023
Na stronie biuletynu od:   16-06-2023    do   17-06-2026
Na podstawie:   WSSM.524.7.2023


8.Komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji”, promujących zdrowy tryb życia.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805433
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   16-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-06-2023
Na stronie biuletynu od:   16-06-2023    do   17-06-2026
Na podstawie:   WSSM.524.6.2023


9. Komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja „Dziecięcych wtorków i czwartków w mieście” dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805434
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   16-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-06-2023
Na stronie biuletynu od:   16-06-2023    do   17-06-2026
Na podstawie:   WSSM.524.9.2023


10.Komunikat dotyczący złożenia oferty na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803621
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   14-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   22-07-2025
Na podstawie:   WSR.BR.526.3.2022


11.komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803435
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek   Data wytworzenia:   21-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-06-2022
Na stronie biuletynu od:   21-06-2022    do   21-07-2025
Na podstawie:   WE.524.0001.2022


12.Komunikat dotyczący złożenia ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. (aktualna wersja)

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803230
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   13-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-05-2022
Na stronie biuletynu od:   16-05-2022    do   23-05-2025
Na podstawie:   WSR.BR.526.1.2022


13.Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia m.in. w formie umycia okien - „Mycie okien u Seniora”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801482
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   29-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-07-2021
Na stronie biuletynu od:   30-07-2021    do   26-08-2024
Na podstawie:   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 446/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29.07.2021

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Konkurs ofert - zadania publiczne

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 280 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 05:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl