Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zgromadzenia publiczne - wszystkie tryby 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl

Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia i przeprowadzenia uproszczonego postępowania w tej sprawie zgodnie z przepisami ustawy Prawo o zgromadzeniach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt) jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przyjęcia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Numer telefonu do zgłaszania zgromadzeń w trybie uproszczonym: +48 62 7654426 Adres poczty elektronicznej do zgłaszania zgromadzeń w trybie uproszczonym: zgromadzenia.mczk@um.kalisz.pl
Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco
Liczba zarejestrowanych zgromadzeń: 8

 1. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją, dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 19 października 2021r. o godz.17:00 na Głównym Rynku w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-10-18
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-18 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO.5310.35.2021 DN-HK.9011.759.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-10-18
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 2. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją, dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 19 października 2021r. o godz.17:30 na Placu św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-10-18
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-18 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO.5310.34.2021 DN-HK.9011.760.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-10-18
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 3. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 19 października 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2021-10-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-17 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO. 5310.34.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-10-17
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 4. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 19 października 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2021-10-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-17 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO. 5310.34.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-10-17
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 5. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 19 października 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2021-10-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-17 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO. 5310.34.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-10-17
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 6. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 18 października 2021 r. w godz. 18:00 – 18:45 przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-10-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-15 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO.5310.33.2021 DN-HK.9011.755.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-10-15
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 7. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 19 października 2021 r. w godz. od 17:00 do 17:30 zorganizowane będzie zgromadzenie publiczne na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-10-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-15 do 2021-10-20 Na podstawie: WZKO.5310.34.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-10-15
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 8. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 października 2021 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2021-10-13
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-13 do 2021-10-18 Na podstawie: WZKO.5310.33.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2021-10-13
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania:

Archiwum zgromadzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 645 172 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 18 października 2021 o godz. 15:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl