Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu  


 1. Zadania realizowane przez Komisję.

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu jest bezpośrednio zaangażowana w realizację zadań stanowiących elementy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

  • współpracuje z Wydziałem Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przy konstruowaniu projektu Programu,
  • inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu,
  • opiniuje działania w zakresie profilaktyki uzależnień a także kontroluje realizację tych działań,
  • opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu z uchwałą Rady Miasta Kalisza określającą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów napojów alkoholowych na terenie Kalisza.
  • opiniuje decyzje o cofnięciu zezwolenia w przypadku zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy,
  • kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
  • podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • przeprowadza rozmowy motywacyjno–interwencyjne z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin.
  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2019 r. (z późniejszymi zmianami) Skład Komisji: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1.Elżbieta Antczak – Przewodnicząca Komisji 2.Roman Szeląg – Wiceprzewodniczący Komisji 3.Jolanta Mancewicz- Wiceprzewodnicząca Komisji 4.Tomasz Bezen 5.Dariusz Boratyński 6.Andrzej Grudziński 7.Daria Jurek 8.Żaneta Lasiecka-Stodolna 9.Aneta Lis – Kotowska 10.Regina Małecka 11.Bogumiła Mariańska 12.Katarzyna Pilas 13.Kinga Rogozińska – Paczesna 14.Janusz Sibiński 15.Danuta Solarska 16.Roman Szychowski 17.Walczak Wojciech 18.Barbara Wrzesińska 19.Jerzy Zieliński 20.Marta Zmuda
 2. Zgodnie z Art.41ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to pracownicy lecznictwa odwykowego, oświaty, sądownictwa, policji, radni, przedstawiciele środowisk trzeźwościowych czyli osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach.

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2019 r. (z późniejszymi zmianami)

  Skład Komisji.


 3. Skład Komisji:

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Elżbieta Antczak – Przewodnicząca Komisji
  2. Roman Szeląg – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Jolanta Mancewicz- Wiceprzewodnicząca Komisji
  4. Tomasz Bezen
  5. Dariusz Boratyński
  6. Andrzej Grudziński
  7. Daria Jurek
  8. Żaneta Lasiecka-Stodolna
  9. Aneta Lis–Kotowska
  10. Regina Małecka
  11. Bogumiła Mariańska
  12. Katarzyna Pilas
  13. Kinga Rogozińska–Paczesna
  14. Janusz Sibiński
  15. Danuta Solarska
  16. Roman Szychowski
  17. Walczak Wojciech
  18. Barbara Wrzesińska
  19. Jerzy Zieliński
  20. Marta Zmuda

 4. Adres do korespondencji.

 5. Urząd Miasta Kalisza
  Główny Rynek 20
  62-800 Kalisz

  Obsługą prac Komisji zajmuje się:

  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  Urzędu Miasta Kalisza
  ul.Kościuszki 1a

  tel. +48 62 7654492 w godzinach pracy urzędu.
  e-mail:wssm@um.kalisz.pl

 6. Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
  2. Zarządzenie Nr 179/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu.Data ostatniej aktualizacji: 21 grudnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSSM.111.2.8.2021
informację wytworzył: Tomasz Rogoziński

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 431 razy, aktualnie na stronie przebywa: 13 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 02:38   kontakt: agoral@um.kalisz.pl