Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu.

 1. Zadania realizowane przez Komisję.

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu jest bezpośrednio zaangażowana w realizację zadań stanowiących elementy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

  • współpracuje z Wydziałem Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przy konstruowaniu projektu Programu,
  • inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu,
  • opiniuje działania w zakresie profilaktyki uzależnień a także kontroluje realizację tych działań,
  • opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza określającą zasady usytuowania w Kaliszu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • opiniuje decyzje o cofnięciu zezwolenia w przypadku zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy,
  • kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
  • podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • przeprowadza rozmowy motywacyjno–interwencyjne z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin.
 2. Skład Komisji.

 3. Zgodnie z Art.41ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to pracownicy lecznictwa odwykowego, oświaty, sądownictwa, policji, radni, przedstawiciele środowisk trzeźwościowych czyli osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach.

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana  Zarządzeniem Nr  24/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2015r.  ( z późniejszymi zmianami)


  Skład Komisji:

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Elżbieta Antczak – Przewodnicząca Komisji
  2. Roman Szeląg – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Aneta Lis – Wiceprzewodnicząca Komisji
  4. Tomasz Efinowicz
  5. Aleksandra Kalinowska
  6. Lidia Krzywoźniak
  7. Żaneta Lasiecka-Stodolna
  8. Krzysztof Majchrzak
  9. Małgorzata Marczak
  10. Bogumiła Mariańska
  11. Marta Nielaba
  12. Justyna Prus-Buczak
  13. Sylwia Sielicka
  14. Agnieszka Skipirzepa-Sapińska
  15. Jadwiga Soińska
  16. Magdalena Spychalska
  17. Roman Szychowski
  18. Anna Szymczak
  19. Jakub Rychlik
  20. Małgorzata Zarzycka


 4. Adres do korespondencji.

 5. Urząd Miasta Kalisza
  Główny Rynek 20
  62-800 Kalisz

  Obsługą prac Komisji zajmuje się:

  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  Urzędu Miasta Kalisza
  ul.Kościuszki 1a

  tel. +48 62 7654492 w godzinach pracy urzędu.
  e-mail:wssm@um.kalisz.pl

 6. Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w KaliszuData ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSSM.111.2.3.2018
informację wytworzył: Tomasz Rogoziński
od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 901 811 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 17 luty 2019 o godz. 12:57   kontakt: agoral@um.kalisz.pl