Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu.

 1. Zadania realizowane przez Komisję.

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu jest bezpośrednio zaangażowana w realizację zadań stanowiących elementy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

  • współpracuje z Wydziałem Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przy konstruowaniu projektu Programu,
  • inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu,
  • opiniuje działania w zakresie profilaktyki uzależnień a także kontroluje realizację tych działań,
  • opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza określającą zasady usytuowania w Kaliszu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • opiniuje decyzje o cofnięciu zezwolenia w przypadku zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy,
  • kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
  • podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • przeprowadza rozmowy motywacyjno–interwencyjne z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin.
 2. Skład Komisji.

 3. Zgodnie z Art.41ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to pracownicy lecznictwa odwykowego, oświaty, sądownictwa, policji, radni, przedstawiciele środowisk trzeźwościowych czyli osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach.

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana  Zarządzeniem Nr  24/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2015r.  ( z późniejszymi zmianami)


  Skład Komisji:

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Elżbieta Antczak – Przewodnicząca Komisji
  2. Dariusz Boratyński
  3. Andrzej Grudziński
  4. Eugeniusz Kowalczyk
  5. Żaneta Lasiecka-Stodolna
  6. Aneta Lis – Kotowska
  7. Jolanta Mancewicz
  8. Regina Małecka
  9. Bogumiła Mariańska
  10. Katarzyna Pilas
  11. Adela Przybył
  12. Kinga Rogozińska – Paczesna
  13. Danuta Solarska
  14. Roman Szeląg
  15. Barbara Wrzesińska
  16. Jerzy Zieliński
  17. Marta Zmuda


 4. Adres do korespondencji.

 5. Urząd Miasta Kalisza
  Główny Rynek 20
  62-800 Kalisz

  Obsługą prac Komisji zajmuje się:

  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  Urzędu Miasta Kalisza
  ul.Kościuszki 1a

  tel. +48 62 7654492 w godzinach pracy urzędu.
  e-mail:wssm@um.kalisz.pl

 6. Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w KaliszuData ostatniej aktualizacji: 25 lutego 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSSM.111.2.3.2018
informację wytworzył: Tomasz Rogoziński
od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 776 145 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 29 stycznia 2022 o godz. 08:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl