Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza  
na 2012 rok oraz ich realizacja  

Lp.

Temat

Termin kontroli

1.

Realizacja w 2011 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu

I kwartał 2012 r.

2.

Realizacja w 2011 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu

I kwartał 2012 r.

3.

Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2011 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń

II kwartał 2012 r.

4.

Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2011 r.

II kwartał 2012 r.

5.

Kontrola wydatków niewygasających w roku 2011

II kwartał 2012 r.

6.

Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2011 r.

Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2011.

II kwartał 2012 r.

7.

Zbadanie prawidłowości w zakresie dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych

III kwartał 2012 r.

8.

Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza
w roku 2011.

III kwartał 2012 r.

9.

Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza

rok 2012

Protokoły z kontroli

- Protokół z kontroli realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2011.

- Protokół z kontroli bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2011 r., terminowość spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odestkami, kotrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta Kalisza poręczeń

- Protokół z kontroli realizacji w 2011 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu

- Protokół z kontroli wydatków niewygasających w roku 2011

- Protokół z kontroli realizacji w 2011 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu

- Protokół z kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

- Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z przeprowadzonej kontroli - Zbadanie prawidłowości w zakresie dysponowania ZFŚS w jednostkach oświatowych


Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej Kalisza na 2012 rok


Lp

miesiąc

Tematy do realizacji

odpowiedzialny podmiot

1

2

3

4

1

styczeń

- przyjęcie planu pracy komisji na 2012r.

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF

2

luty

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF

3

marzec

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF

4

kwiecień

- analiza wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2011r.

- wykonanie budżetu za rok 2011 instytucji kultury

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

WFKBiF

5

maj

- przekazanie informacji o spółce „Miejski Klub Sportowy Kalisz” Sp. z o.o. (po roku działalności)

- informacja o stanie mienia komunalnego

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

MKS


WGM

KBiF

6

czerwiec

- informacja o sytuacji spółek z udziałem miasta
- sprawozdanie finansowe i opinie RIO w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kalisza

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

przedstawiciele miasta
w radach nadzorczych


WF


KBiF

7

lipiec

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


8

sierpień

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


9

wrzesień

- analiza i zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

WF


WF


KBiF

10

październik

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF

11

listopad

- uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych MZBM i OSRiR

- uchwały okołobudżetowe dotyczące zmiany stawek podatków

- I czytanie projektu budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2013r.

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

WF

KBiF

12

grudzień

- zaopiniowanie projektu budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2013r.

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF


Plan pracy Komisji Prawa,

Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza na rok 2012


 1. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Kalisza, a także wniosków o nadanie nazw ulic, placów i skwerów na terenie Miasta Kalisza.

 2. Przyjęcie sprawozdań oraz informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalisza:

 1. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalisza
  w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

 2. Przyjęcie raportu Straży Miejskiej Kalisza w zakresie porządku publicznego.

 3. Przyjęcie informacji o stanie sanitarno-epidemiologicznym miasta Kalisza za 2011 rok.

 4. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród wyróżniającym się policjantom Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

 5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za rok 2011 w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji.

 6. Opiniowanie wniosków o przyznanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”, odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” i nagrody Miasta Kalisza.

 7. Przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2012r. w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji.

 8. Zaopiniowanie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2013 rok
  w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji.

 9. Współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta Kalisza – spotkania z Radami oraz wymiana doświadczeń w zakresie działalności i zadań własnych.

 10. Zapoznanie się z kwestią zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta, szczególnie w zakresie rozmieszczenia hydrantów na terenie Kalisza.


Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza na 2012 rok


- Wydziałem Edukacji UM Kalisza

- Wydziałem Kultury UM Kalisza

- Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

- przedszkoli

- szkół podstawowych

- szkół gimnazjalnych

- szkół ponadgimnazjalnych (połączone z wizytami ww. placówkach).

- MDK, Filharmonia, Teatr, Wieża Ciśnień, BWA, Biblioteki, OSRiR.


Plan pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Rady Miejskiej Kalisza na 2012 rok


 1. Opiniowanie projektów uchwał, zmian budżetowych, kwestii sprzedaży nieruchomości, projektów budżetu oraz sprawozdań z realizacji budżetu.

 2. Informacje kwartalne, dotyczące realizacji i zaawansowania wszystkich inwestycji w mieście.

 3. Działalność bieżąca – zadania i priorytety, problemy i sprawy.

 4. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia – cele i realizacja (zrealizowany).

 5. Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP). Obszary i możliwości realizacji zadań w oparciu o PPP
  w Kaliszu. Szanse i zagrożenia. Perspektywa czasowa.

 6. Polityka Parkingowa Miasta Kalisza – parkomaty, granica strefy, cele dla strefy, możliwości nowych parkingów dla mieszkańców itp.

 7. Zaopatrzenie mieszkańców Kalisza w ciepło – stan obecny i zamierzenia na przyszłość.

 8. Kwartalne informacje na temat funkcjonowania Aquaparku sp. z o.o. oraz Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.

 9. Plan zagospodarowania przestrzennego – stan aktualny.


Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza na rok 2012


 1. Opiniowanie:

  • bieżących projektów uchwał,

  • sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2011 rok,

  • informacji o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za I półrocze 2012 roku,

  • budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2013 rok

w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji.

 1. Działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta
  w Kaliszu (posiedzenie wyjazdowe – luty 2012r.).

 2. Działalność Świetlic Terapeutycznych w Kaliszu (komisja wyjazdowa – marzec 2012r.).

 3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Żłobków w Kaliszu – wykorzystanie bazy lokalowej, aktualne potrzeby (komisja wyjazdowa – kwiecień 2012r.).

 4. Caritas Diecezji kaliskiej – informacja na temat zakresu świadczenia pomocy najuboższym, wykorzystanie obiektu przy ul. Gajowej (komisja wyjazdowa – maj 2012r.).

 5. Kaliski Klub Amazonek – zapoznanie się z działalnością ( komisja wyjazdowa – czerwiec 2012r.).

 6. Funkcjonowanie Ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków (pomieszczenia po przedszkolu przy ul. 20 Pułku Piechoty 35 w Kaliszu – komisja wyjazdowa – wrzesień 2012r.).

 7. Korespondencja, sprawy bieżące.


Plan pracy

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Rady Miejskiej Kalisza na 2012 rok


 1. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Kalisza.

 2. Omówienie realizacji programu ochrony powietrza za 2010 rok (luty 2012r.).

 3. Zapoznanie się ze stanem inwestycji z zakresu budowy urządzeń odprowadzających ścieki deszczowe do wód otwartych – rzeki Prosny i jej dopływów na terenie miasta Kalisza (marzec 2012r.).

 4. Przyjęcie bieżących informacji dotyczących zabezpieczenia miasta Kalisza przez powodzią (kwiecień 2012r.).

 5. Zapoznanie się ze stanem lasu komunalnego oraz Rezerwatem Rosiczki na Lisie – wyjazdowe posiedzenie Komisji (maj 2012r.).

 6. Przyjęcie informacji dotyczącej stanu zieleni miejskiej (październik 2012r.).

 7. Omówienie realizacji programu ochrony powietrza za 2011 rok (listopad 2012r.).

 8. Zaopiniowanie:

w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji.

 1. Przyjęcie półrocznej informacji dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych oraz informacji na temat mieszkań socjalnych.

 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a – wyjazdowe posiedzenie Komisji – zapoznanie się z działalnością spółki.

 3. Przyjęcie informacji dotyczącej kolejnych etapów prywatyzacji miejskiego systemu ciepłowniczego.

 4. Zapoznanie się z nowymi przepisami oraz kolejnymi działaniami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 5. Omówienie kwestii zanieczyszczenia powietrza pyłami niskozawieszonymi PM 2,5 i PM 10.

 6. Aquapark Kalisz – wyjazdowe posiedzenie Komisji – zapoznanie się
  z nowo rozpoczętą działalnością oraz jej wpływem na środowisko.

 7. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – przyjęcie informacji dotyczącej bieżącej działalności i przyszłości spółki.

 8. Zapoznanie się ze stanem dróg, ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta (realizacją Programu Budowy dróg osiedlowych)Data ostatniej aktualizacji: 13 lutego 2013 roku - przeniesienie do archiwum
przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.1431.0003.2013
informację wytworzyła: Katarzyna Wawrzyniak

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 118 625 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 23 luty 2020 o godz. 06:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl