Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Konsultacje Społeczne - Archiwum  


Raport i informację z przebiegu prac i konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z zestawieniem uwag i propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji pobierz - raport - 23 października 2015 r.
pobierz - uwagi - 23 października 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 23 października 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Janusz Sibiński Data ostatniej aktualizacji: 03 czerwca 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BOIPS.0544.1.2015
informację wytworzyła: Monika Otrębska-Juszczak
Przeniesione do Archiwum 12 lutego 2013 r. - podstawa e-mail - Aleksander Góral Protokół Nr 31_2012 z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza - 19.09.2012r.
Wyciąg z protokołu Nr 32_2012 z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza - 24.09.2012r.

Uchwała Nr XXVII/358/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza.

Protokoły z konsultacji:
Protokół z 14 września 2012 - godzina 10.00
Protokół z 14 września 2012 - godzina 13.00

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie § 5 uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 3344) oraz uchwały Nr XXVI/347/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza


Prezydent Miasta Kalisza


zaprasza w dniu 14 września 2012 roku

na zebrania w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych

do sali recepcyjnej Ratusza, sala nr 38, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz


1) na godzinę 10.00 wszystkich mieszkańców osiedli i sołectw: Śródmieście I, Piskorzewie, Chmielnik, Majków, Dobro, Dobrzec P, Zagorzynek, Szczypiorno, Sołectwo Dobrzec, Sołectwo Sulisławice,


2) na godzinę 13.00 wszystkich mieszkańców osiedli i sołectw: Śródmieście II, Ogrody, Rypinek, Czaszki, Rogatka, Widok, Kaliniec, Korczak, Rajsków, Tyniec, XXV Lecie.


1. Konsultacje będą mieć zasięg lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terenu Miasta.


2. Przedmiotem konsultacji jest zmiana granic wyżej wymienionych osiedli i sołectw (propozycje zmian dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu pod adresem www.bip.kalisz.pl ).

3. Proponowane rozwiązania z wykazem ulic wchodzących w skład wyżej wymienionych osiedli i sołectw będą wyłożone do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kaliszu w dniach od 7 września 2012 roku do 20 września 2012 roku, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia opinii, złożenia uwag i propozycji przez
 wskazane jednostki pomocnicze Miasta i ich mieszkańców w sprawie będącej 
 przedmiotem konsultacji w terminie od 14 września 2012 roku do 20 września  2012 roku.


5. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach mogą przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje:

  1. na zebraniach rad osiedli, sołectw i mieszkańców w dniu 14 września 2012 roku,

  2. pocztą na adres: Urząd Miejski, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,

  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: krm@um.kalisz.pl.


6. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji Przewodniczący Rady Osiedla i Sołtys zobowiązani są przekazać na piśmie do dnia 20 września 2012 roku Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza za pośrednictwem Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.


Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia konsultacji dostępne są

na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Prezydent Miasta Kalisza

/-/ Janusz Pęcherz

Statut Kalisza – Miasta na prawach powiatu w § 87 ust. 4 stanowi, iż granice osiedli i sołectw powinny być zgodne z naturalnymi warunkami przestrzennymi, komunikacyjnymi i podtrzymującymi więzi i wspólnotę interesów społecznych. Jednostki pomocnicze w obecnych granicach nie spełniają w sposób dostateczny wyżej wymienionych warunków.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. W związku
z powyższym przyszłe tworzenie okręgów wyborczych wymaga uporządkowania granic jednostek pomocniczych.

Proponowane zmiany kształtują się następująco:


OSIEDLE „ŚRÓDMIEŚCIE I”


ul. Babina

ul. Biskupia

ul. Browarna

ul. Adama Chodyńskiego

ul. Fryderyka Chopina (parzyste nr 2 – 22 i nieparzyste nr 1 – 23a)

ul. Ciasna

ul. Franciszkańska

ul. Garbarska

ul. Główny Rynek

ul. Grodzka

Plac Jana Pawła II

ul. Kadecka

ul. Kanonicka

ul. Kazimierzowska

ul. Kolegialna

Plac Jana Kilińskiego

ul. Łazienna

ul. Mariańska

ul. 3-go Maja z targowiskiem

ul. Gabriela Narutowicza

ul. Niecała

ul. Nowy Rynek

ul. Alfonsa Parczewskiego

ul. Piekarska

ul. Piskorzewska

ul. Przechodnia

ul. Przeskok (hala sportowa przy Liceum A. Asnyka)

ul. Rzeźnicza

Plac Św.Józefa

ul. Sukiennicza

ul. Szklarska

ul. Św. Stanisława

ul. Śródmiejska (nieparzyste nr 1 – 25 i parzyste nr2 – 16)

ul. Targowa

ul. Wodna (nieparzyste nr 1 – 7 i parzyste 2-4) numery 5-7 propozycja przeniesienia z Piskorzewia

ul. Zamkowa

ul. Złota (nieparzyste nr 1 – 31 i parzyste 2 – 20a) numery (25-31) (14-20a) propozycja przeniesienia z Piskorzewia

ul. Al. Wojska Polskiego (nieparzyste 115 – 185) – dodana, propozycja przeniesienia z Piskorzewia)

ul. Piskorzewie (parzyste 2-4 i nieparzyste 1-7) dodana, propozycja przeniesienia z Piskorzewia

ul. Majkowska (parzyste 2-4 i nieparzyste 1-3) propozycja przeniesienia z Piskorzewia

Wał Bernardyński ( nieparzyste 1-9) propozycja przeniesienia z Chmielnika)

ul. Stawiszyńska (parzyste 2-30) propozycja przeniesienia z Majkowa)

ul. Prosta propozycja przeniesienia z Majkowa

ul. Cicha propozycja przeniesienia z Majkowa

ul. Kokanińska (nieparzyste 11-13a) propozycja przeniesienia z Majkowa, brak numerów parzystych)

ul. Warszawska (nieparzyste 1-11) – propozycja przeniesienia z Chmielnika


OSIEDLE „ŚRÓDMIEŚCIE II”


ul. Bankowa

Plac Wojciecha Bogusławskiego

ul. Fryderyka Chopina (parzyste nr 24 – 28) i nieparzyste 25-27 – propozycja przeniesienia z Ogrodów

ul. Czaszkowska

ul. Częstochowska (nieparzyste nr 1 – 33 i parzyste nr 2 – 4) – było 6 – przeniesione do Rypinek 21-33 propozycja przeniesienia z Rypinka

ul. Fabryczna

ul. Harcerska (nieparzyste 1 – 15) (nieparzyste 3-15 )- propozycja przeniesienia z Ogrodów

ul. Jasna

ul. Berka Joselewicza

ul. Mikołaja Kopernika (parzyste teren niezabudowany) i (nieparzyste 1-21)- propozycja przeniesienia z Ogrodów

ul. Tadeusza Kościuszki (nieparzyste 1 – 23 i parzyste 2 – 24) (nieparzyste 15-23i parzyste 14-24 -propozycja przeniesienia z Ogrodów)

ul. Kwiatowa -propozycja przeniesienia z Rypinka

ul. Kredytowa

ul. Krótka

ul. Mostowa

ul. Nowy Świat (nieparzyste nr 1 – 21 i parzyste nr 2 -46) (parzyste 28-46 propozycja przeniesienia z Czaszki natomiast 1-21 propozycja przeniesienia do Czaszki)

ul. Kazimierza Pułaskiego

ul. Śródmiejska (nieparzyste nr 27 – 43 i parzyste nr 18 – 36)

ul. Teatralna

ul. Towarowa

ul. Ułańska

Wał Staromiejski

Al. Wolności

ul. Wspólna

ul. Lotnicza - propozycja przeniesiona z Rypinka

ul. Bolesława Rumińskiego - propozycja przeniesienia z Rypinka

ul. Szkolna – propozycja przeniesienia z Ogrodów

ul. Wojciecha Jabłkowskiego - propozycja przeniesienia z Ogrodów

ul. Gołębia - propozycja przeniesienia z Ogrodów

ul. Podgórze - propozycja przeniesienia z Ogrodów

ul. Wronia - propozycja przeniesienia z Ogrodów

ul. Ogrodowa (parzyste 2-8; nieparzyste 1-9 - propozycja przeniesienia z Ogrodów)

Al. Wojska Polskiego (nieparzyste 103-113 - propozycja przeniesienia z Ogrodów)

ul. Poznańska (nieparzyste 1-13 propozycja przeniesienia z Ogrodów)


OSIEDLE „ROGATKA”


ul. Boczna

ul. Cmentarna

ul. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Dobrzecka ( nieparzyste 1-5, parzysta 2-22)

ul Górnośląska (nieparzyste nr 1 – 37)

ul. Górna

ul. Graniczna (parzyste nr 2 – 18) propozycja przeniesienia do Widoku

ul. Harcerska (parzyste nr 2 -12)

ul. Kielecka - propozycja przeniesienia do Widoku

ul. Młynarska (nieparzyste nr 1 – 27 i parzyste 2 – 12)

ul. Polna (nieparzyste nr 1 – 3 i parzyste nr 2 – 16 wyłączając nr 2a i 2b) (1-3 propozycja przeniesienia do Kalińca)

ul. Stanisława Staszica (nieparzyste nr 11 – 35 i parzyste 12 – 28a)

ul. Strzelecka

ul. Wąska (nieparzyste nr 1 – 23)

ul. Widok (nieparzyste nr 1 – 35 i parzyste nr 2 – 56) (37-51 propozycja przeniesienia do Kalińca)

Al. Wojska Polskiego (nieparzyste 75 – 95) propozycja przeniesienia (91-95) z Korczaka i parzyste nr 84 – 100 – propozycja przeniesienia do Widoku natomiast 67-73 propozycja przeniesienia do Kalińca)

ul. Poznańska (parzyste 2-6) -propozycja przeniesienia z Korczaka

OSIEDLE „ZAGORZYNEK”


ul. Babiogórska

ul. Baligrodzka

ul. Beskidzka

ul. Bieszczadzka

ul. Błotna

ul. Bukowińska

ul. Chłopska

ul. Chochołowska

ul. Dusznicka

ul. Dworcowa 18-20

ul. Działkowa

ul. Głogowska

ul. Grunwaldzka

ul. Halna

ul. Izerska

ul. Karkonoska

ul. Karpacka

ul. Kłodzka

ul. Kmieca ( parzyste 28-106) w ewid. istnieją nr do 96

ul. Łomnicka

ul. Łysogórska

ul. Metalowców

ul. Noskowska

ul. Obozowa

Plac Bogurodzicy

ul. Pienińska

ul. Piwonicka

ul. Powstańców Wielkopolskich

ul. Skalna

ul. Smolna

ul. Smrekowa

ul. Sokolnicka

ul. Spółdzielcza

ul. Sudecka

ul. Sulisławicka (nieparzyste nr 1 – 17 i parzyste nr 2 – 40)

ul. Szrenicka – ulica nie istnieje

ul. Śnieżna

ul. Świętokrzyska

ul. Tatrzańska

ul. Torowa (nieparzyste nr 1 – 101 i parzyste nr 2 – 12)

ul. Zachodnia (nieparzyste nr 1 – 23 i parzyste nr 2 – 30)

ul. Zagorzynek

ul. Zakopiańska

ul. Źródlana


OSIEDLE „WIDOK”


ul. Józefa Bema

ul. Dobrzecka (parzyste nr 24-78) propozycja przeniesienia z Korczaka

ul. Graniczna (parzyste nr 2 – 58 i nieparzyste 1-49) (parzyste 2-18 – propozycja przeniesienia z Rogatki oraz 1-49 propozycja przeniesienia z Korczaka)

ul. Jana Kochanowskiego propozycja przeniesienia z Korczaka

ul. Mikołaja Reja propozycja przeniesienia z Korczaka

ul. Adama Mickiewicza (cała) 1-3 oraz 2-10 propozycja przeniesienia z Korczaka

ul. Podmiejska (nieparzyste nr 23 – 29 oraz nieparzyste od ul. Granicznej do ul. Dobrzeckiej- teren niezabudowany) nieparzyste od ul. Granicznej do ul. Dobrzeckiej propozycja przeniesienia z Korczaka

ul. Juliusza Słowackiego

ul. Serbinowska (nieparzyste nr 1 – 9a i parzyste nr 2 – 6)

ul. Widok (nieparzyste nr 53 – 101 i parzyste 80 – 104)

Al. Wojska Polskiego (parzyste nr 64 – 100) (84-100 propozycja przeniesienia z Rogatki)

ul. Żabia

ul. Kielecka – propozycja przeniesienia z Rogatki

ul. Polna 2a i 2b – propozycja przeniesienia z Rogatki


-

OSIEDLE „XXV-Lecia”


ul. Dworcowa (nieparzyste – teren niezabudowany)

ul. Energetyków

ul. Górnośląska (nieparzyste 69 – 83 i parzyste nr 82 – 84)

ul. Mała

ul. Podmiejska (nieparzyste nr 1 – 21 i parzyste nr 2 – 22)

ul. Serbinowska (nieparzyste nr 11 – 29)

ul. Tylna (parzyste 2-14) (nieparzyste 1-15)

Al. Wojska Polskiego (nieparzyste nr 47 – 53a)

ul. Wrocławska (nieparzyste nr 1 – 81 i parzyste nr 2 – 50)

ul. Biskupicka (1-3) – dopisana


OSIEDLE „KALINIEC”


ul. Bogumiła i Barbary

ul. Marii Dąbrowskiej

ul. Górnośląska (nieparzyste nr 39-67a oraz 37a)

ul. Młynarska (nieparzyste nr 29 – 131 i parzyste nr 14 – 28)

ul. Polna (nieparzyste nr 1 – 21) (1-3 propozycja przeniesienia z Rogatki)

ul. Serbinowska (parzyste nr 8 – 18)

ul. Wąska (nieparzyste nr 25 – 43 )

Al. Wojska Polskiego ( nieparzyste nr 55 – 73) (67-73 propozycja przeniesienia z Rogatki)

ul. Widok (parzyste nr 58 – 74 oraz nieparzyste 37-51) 37-51 propozycja przeniesienia z Rogatki)


OSIEDLE „ SZCZYPIORNO”


ul. Daleka

ul. Domowa

ul. 25 Dywizji

ul. Gościnna

ul. Opłotki

ul. Piechurów

ul. Pogodna (nieparzyste nr 1 – 71 i parzyste nr 2 – 66)

ul. Poranna

ul. Potulna

ul. Promienna

ul. 25 Pułku Artylerii

ul. 29 Pułku Piechoty

ul. Radosna - dodana

ul. Sąsiedzka

ul. Starowiejska

ul. Szczypiornicka

ul. Ukraińska

ul. Wesoła

ul. Wrocławska (nieparzyste nr 83 – 301 i parzyste nr 52 – 298)

ul. Tylna (parzyste 16-30)OSIEDLE „MAJKÓW”


ul. Wojciecha Bogusławskiego

ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

ul. Cicha- propozycja przeniesienia do Śródmieścia I

ul. Aleksandra Fredry

ul. Cypriana Godebskiego

ul. Czesława Miłosza

ul. Mieczysława Karłowicza

ul. Stanisława Kaszyńskiego

ul. Feliksa Karśnickiego

ul. Kokanińska (nieparzyste 1-9 ) (11-13a – propozycja przeniesienia do Śródmieścia I; brak numerów parzystych)

ul. Józefa Koszutskiego

ul. Ignacego Kraszewskiego

ul. Leona Kruczkowskiego

ul. Tadeusza Kubalskiego

ul Kwiatów Polskich

ul. Kornela Makuszyńskiego

ul. Malinowa

ul. Miedziana

ul. Gustawa Morcinka

ul. Morelowa

ul. Zofii Nałkowskiej

ul. Juliusza Osterwy

ul. Ignacego Paderewskiego

ul. Józefa Piłsudskiego (nieparzyste nr 65 – 169 i parzyste nr 60 – 168) nie istnieją takie numery

ul. Prosta propozycja przeniesienia do Śródmieścia I

ul. Poziomkowa

ul. Róży Wiatrów

ul. Henryka Sienkiewicza

ul. Spacerowa

ul. Leopolda Staffa

ul. Stawiszyńska (parzyste nr 32 – 190) – (parzyste 2-30) – propozycja przeniesienia do Śródmieścia I

ul. Lucjana Szenwalda

ul. Karola Szymanowskiego

ul. Juliana Tuwima

Wał Bernardyński (nieparzyste 11 – 79) –(nieparzyste 1-9 – propozycja przeniesienia do Śródmieścia I

ul. Henryka Wieniawskiego

Al. Wojska Polskiego (nieparzyste nr 199 – 201 i parzyste nr 178 – 180)

ul. Wrzesińska (nieparzyste nr 1 – 17)

ul. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Jana Onufrego Zagłoby

ul. Żelazna

ul. Stefana Żeromskiego

ul. Żołnierska

OSIEDLE „CHMIELNIK”


ul. Artylerzystów

ul. Borkowska

ul. Botaniczna

ul. Brzozowa

ul. Bukowa

ul. Józefa Chełmońskiego

ul. Cementowa

ul. Ceramiczna

ul. Chmielna

ul. Czołgistów

ul. Cyprysowa

ul. Dębowa

ul. Długa

ul. Dobra

ul. Drukarzy

ul. Garncarska

ul. Gdańska

ul. Gdyńska

ul. Geodetów

ul. Gliniana

ul. Grabowa

ul. Grzybowa

ul. Helska

ul. Hutników

ul. Jałowcowa

ul. Jesionowa

ul. Jodłowa

ul. Kasztanowa

ul. Kaszubska

ul. Kątna

ul. Klonowa

ul. Konińska

ul. Juliusza Kossaka

ul. Kosynierów

ul. Kręta

ul. Makowa

ul. Marynarska

ul. Piotra Michałowskiego

ul. Modrzewiowa

ul. Olszowa

ul. Partyzantów

ul. Władysława Podkowińskiego

ul. Pomorska

ul. Pucka

ul. Pusta

ul. Stefana Rogozińskiego

Al. Gen. Władysława Sikorskiego

ul. Skarszewska

ul. Sopocka

ul. Sosnowa

ul. Srebrna

ul. Jana Stanisławskiego

ul. Stawiszyńska ( nieparzyste 1-191)

ul. Szeroka

ul. Świerkowa

ul. Topolowa

ul. Toruńska

Wał Bernardyński ( nieparzyste nr 1-9) – propozycja przeniesienia do Śródmieścia I

ul. Józefa Wanata

ul.Warszawska ( nieparzyste nr 1-11) – propozycja przeniesienia do Śródmieścia I) i parzyste nr 2-88)

ul. Wiatraki

ul. Wierzbowa

ul. Włókniarzy

ul. Leona Wyczółkowskiego

ul. Wrzesińska ( nieparzyste nr 19-27)

ul. Zjazd


OSIEDLE „TYNIEC”


ul. Cezarego Biernackiego

ul. Braci Niemojowskich

ul. Ciepła

ul. Stefana Dybowskiego

ul. Gronowa

ul. Hoża

ul. Ludwika Idzikowskiego

ul. Kasztelańska

ul. Franciszka Kopernickiego

ul. Łódzka (parzyste nr 2 – 106)

ul. Henryka Melcera

ul. Miła

ul. Juliana Miłkowskiego

ul. Stanisława Moniuszki

ul. Owsiana

ul. Ludwika Perzyny

ul. Piesza

ul. Piwna

ul. Bolesława Prusa

ul. Przesmyk

ul. Pszenna

ul. Józefa Raciborskiego

ul. Józefa Radoszewskiego

ul. Józefa Radwana

ul. Rolna

ul. Różana

ul. Bolesława Skarżyńskiego

ul. Spokojna

ul. Józefa Szaniawskiego

ul. Ślepa

ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego

ul. Tyniecka

ul. Warszawska (nieparzyste nr 17 – 101c) (nieparzyste 13-15) -propozycja przeniesienia do Rajskowa

ul. Więzienna

ul. Winiarska

ul. Wrzosowa

ul. Wyjazdowa

ul. Jana Zemełki

ul. Żytnia

ul. Żwirki i Wigury

ul. Zbożowa


OSIEDLE „RAJSKÓW”


ul. Ciesielska

ul. Dolna

ul. Duktowa

ul. Dożynkowa

ul. Grobla

ul. Kniejowa

ul. Kowalska

ul. Lajkonika (nieparzyste nr 27 – 63 i parzyste nr 22 – 64)

ul. Łęgowa

ul. Łódzka (nieparzyste nr 1 – 129)

ul. Murarska

ul. Paprotna

ul. Pionierska

ul. Pisankowa

ul. Pontonowa

ul. Próżna

ul. Przebierańców

ul. Przesiekowa

ul. Rajskowska

ul. Rybacka

ul. Rzeczna

ul. Saperska

ul. Sobótki

ul. Sportowa

ul. Stolarska

ul. Topiel

Al. Walecznych

Wał Jagielloński

Wał Jana Matejki

ul. Wapienna

ul. Warszawska (nieparzyste 13-15) -propozycja przeniesienia z Tyńca

ul. Wczasowa

ul. Wiankowa

ul. Zimna

ul. Żwirowa

OSIEDLE „OGRODY”


ul. Agrestowa

ul. Akacjowa

ul. Brzoskwiniowa

ul. Fryderyka Chopina (nieparzyste nr 25 -27) propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Czereśniowa

ul. Gołębia propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Harcerska (nieparzyste nr 3 - 15) propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Wojciecha Jabłkowskiego propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Jagodowa

ul. Jarzębinowa

ul. Jaśminowa

ul. Kalinowa

ul. Mikołaja Kopernika (nieparzyste nr 1 -21) propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Tadeusza Kościuszki (nieparzyste 15 – 23 parzyste 14 – 24) propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Niska

ul. Ogrodowa (parzyste 10-64, nieparzyste 11-67 ) numery1-9 i 2-8 - propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Orzechowa

ul. Józefa Piłsudskiego (nieparzyste nr 1 – 35 i parzyste nr 2 – 32)

ul. Podgórze propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Poznańska (nieparzyste nr 15 – 207 ) – (nieparzyste 1-13) propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Porzeczkowa

ul. Rycerska

ul. Sadowa

ul. Szkolna - propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Szewska

ul. Wiśniowa

Al. Wojska Polskiego (nieparzyste nr 103 – 113 propozycja przeniesienia do Śródmieścia II i parzyste nr 108 – 120)

ul. Wronia - propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Wydarte

ul. Wysoka (nieparzyste nr 21 – 35 i parzyste nr 22 – 32)

OSIEDLE „PISKORZEWIE”


ul. Bażancia

ul. Jana Długosza

ul. Majkowska (parzyste 6-34 i nieparzyste 5-21) (2-4 i 1-3 propozycja przeniesienia do Śródmieścia I)

ul. Mazurska

ul. Józefa Piłsudskiego (nieparzyste nr 37 – 63 i parzyste nr 34 – 58)

ul. Piskorzewie (parzyste 6-12 i nieparzyste 9-21 ) (parzyste 2-4 i nieparzyste 1-7 propozycja przeniesienia do Śródmieścia I)

ul. Przybrzeżna

Wał Bernardyński (parzyste nr 2 – 52)

ul. Wodna (nieparzyste 9-13 i parzyste 10 – 14 brak takiej numeracji) (5-7 propozycja przeniesienia do Śródmieścia I)

Al. Wojska Polskiego (nieparzyste nr 115 – 185 propozycja przeniesienia do Śródmieścia I i parzyste nr 122 – 176)

ul. Złota (nieparzyste nr 33 – 87 i parzyste nr 22 – 162); (25-31 i 14-20a - propozycja przeniesienia do Śródmieścia I)

OSIEDLE „CZASZKI”


ul. Adama Asnyka (nieparzyste nr 1 – 47 i parzyste nr 2 – 46)

ul. Cegielniana

ul. Górnośląska (parzyste nr 2 – 46)

ul. Handlowa

ul. Krucza

ul. Lipowa

ul. Legionów (nieparzyste nr 3 – 29a i parzyste nr 2 – 42)

ul. Łączna

ul. Nowy Świat (nieparzyste nr 1 – 51) (parzyste 28 – 46p propozycja przeniesienia do Śródmieścia II natomiast 1-21 propozycja przeniesienia ze Śródmieścia II)

ul. Ostrowska (nieparzyste nr 1 – 43 i parzyste nr 2 – 36)

ul. Polna (parzyste nr 18 – 42)

ul. Południowa (nieparzyste nr 1 – 11)

ul. Przemysłowa

ul. Rzemieślnicza

ul. Stanisława Staszica (nieparzyste nr 37 – 59 i parzyste nr 32– 54)

ul. Skalmierzycka (nieparzyste nr 1 – 31 i parzyste 2 – 10a)

ul. Józefa Sułkowskiego

ul. Zgodna


OSIEDLE „RYPINEK”


ul. Baśniowa

ul. Bolesława Chrobrego

ul. Bolesława Krzywoustego

ul. Bolesława Pobożnego

ul. Braci Gillerów

ul. Budowlanych

ul. Chłodna

ul. Czarna Droga

ul. Częstochowska (nieparzyste 35 – 229 i parzyste 6 – 212h) (21-31 propozycja przeniesienia do Śródmieścia II)

ul. Elektryczna

ul. Gwiaździsta

ul. Henryka Brodatego

ul. Kazimierza Wielkiego

ul. Koralowa

ul. Augustyna Kordeckiego

ul. Krzywa

ul. Księżnej Jolanty

ul. Kubusia Puchatka

ul. Kwiatowa -propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Lawendowa

ul. Lotnicza - propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Karola Malaperta

ul. Mieczysława Starego

ul. Mieszka I

ul. Parafialna

ul. Parkowa

ul. Polna (nieparzyste nr 65 – 133 i parzyste 50 – 156)

ul. Południowa (parzyste nr 2 – 108)

ul. Bolesława Rumińskiego - propozycja przeniesienia do Śródmieścia II

ul. Rusałki

ul. Ks. Józefa Sieradzana

ul. Siewna

ul. Stare Miasto

ul. Stefana Batorego

ul. Sylwiusza

ul. Szwedzka

ul. Tęczowa

Wał Piastowski

ul. Władysława Jagiełły

ul. Władysława Łokietka

ul. Wielka

ul. Wioślarska

ul. Wojciecha z Brudzewa

ul. Wygon

ul. Zapiecek

ul. Zawodzie

ul. Zdrojowa

ul. Zielona


OSIEDLE „KORCZAK”


Al. Wojska Polskiego (nieparzyste nr 91-95 i parzyste nr 102-106) (nieparzyste 91-95 propozycja przeniesienia do Rogatki)

ul. Dobrzecka (nieparzyste nr 7-97 i parzyste nr 24-78) 24-78 propozycja przeniesienia do Widoku

ul. Do Strugi

ul. Graniczna (nieparzyste nr 1-49)propozycja przeniesienia do Widoku

ul. Jana Kochanowskiego propozycja przeniesienia do Widoku

ul. Korczak (parzyste nr 2-38 i nieparzyste nr 1-27)

ul Tadeusza Kulisiewicza

ul. Ludowa

ul. Adama Mickiewicza (nieparzyste nr 1-3 i parzyste nr 2-10) propozycja przeniesienia do Widoku

ul. Mylna

ul. Obywatelska

ul. Podmiejska (nieparzyste od ul. Granicznej do ul. Dobrzeckiej- teren niezabudowany)propozycja przeniesienia do Widoku

ul. Poznańska (parzyste nr 8-78) propozycja przeniesienia 2-6 do Rogatki

ul. Ptasia

ul. Mikołaja Reja propozycja przeniesienia do Widoku

ul. Robotnicza

ul. Walentego Stanczukowskiego nieparzyste 1-27

ul. Stanisława Staszica (nieparzyste nr 1-9 i parzyste nr 2-10)

ul. Urzędnicza

ul. Wysoka (nieparzyste nr 5-19 i parzyste nr 2-20)

OSIEDLE „DOBRO”


ul. Biskupicka (nieparzyste nr 21-25 i parzyste nr 24-28)

ul. Dobrzecka (nieparzyste nr 99-193 i parzyste nr 80-186)

ul. Korczak (nieparzyste 31-111 i parzyste 42-118)

ul. Poznańska (parzyste nr 80-184)

ul. Północna

ul. Słoneczna

ul. Wiejska

ul. Walentego Stanczukowskiego (parzyste od 2-24)

OSIEDLE „DOBRZEC P”


Al. ks Jerzego Popiełuszki

Al. Wojska Polskiego (parzyste nr 2-62 i nieparzyste nr 1-43)

Plac Bohaterów Westerplatte

ul. Armii Krajowej

ul. ks Wacława Blizińskiego

ul. Ignacego Adama Bujnickiego

ul. Juliusza Bursche

ul. ks Henryka Kaczorowskiego

ul. Marii Koszutskiej

ul. Stefana Otwinowskiego

ul. ks. Stanisława Piotrowskiego

ul. Edwarda Polanowskiego

ul. Hanki Sawickiej (parzyste)

ul. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Sylwestra Szpilowskiego

ul. Stanisława Wojciechowskiego

ul. Biskupicka (nieparzyste 5-19)

SOŁECTWO „SULISŁAWICE”


ul. Andrzeja i Olgi Małkowskich

ul. Celtycka (nieparzyste nr 125 – 197 i parzyste nr 92 – 196)

ul. Gen. Józefa Hallera

ul. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”

ul. Gen. Mieczysława Smorawińskiego

ul. Grecka

ul. Krajobrazowa

ul. Lechosławska

ul. Malownicza

ul. Nektarowa

ul. Milenijna

ul. Olszynowa

ul. Pałacowa

ul. Panoramiczna

ul. Pasieczna

ul. Pejzażowa

ul. Powstańców Kościuszkowskich

ul. Powstańców Listopadowych

ul. Powstańców Styczniowych

ul. Powstańców Śląskich

ul. Powstańców Warszawskich

ul. Powstańców Wielkopolskich (znajduje się w Zagorzynku)

ul. Romańska (nieparzyste nr 21 – 165 i parzyste nr 22 – 162)

ul. Szarych Szeregów

ul. Sulisławicka (nieparzyste nr 19 – 91 i parzyste nr 42 – 110) istnieją numery do 51

ul. Zachodnia (nieparzyste nr 47 – 89 i parzyste nr 32 – 94)

SOŁECTWO „DOBRZEC”


ul. Biskupicka (nieparzyste nr 1-3 – przeniesione do „XXV – Lecia”; nieparzyste 5-19 – przeniesione do Dobrzec P); i (parzyste 24-28)

ul. Bursztynowa

ul. Kąpie

ul. Maciejkowa

ul. Piekart

ul. Strażaków Ochotników

ul. św. Michała

ul. Szlachecka

ul. Tylna (nieparzyste 17-23)


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 215 102 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 19 maja 2022 o godz. 16:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl