Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2011r.
o terminie ponownego zebrania sprawozdawczo – wyborczego w Radzie Osiedla XXV-lecia

Na podstawie § 4 Ordynacji wyborczej do rad osiedli Miasta Kalisza, stanowiącej załącznik do uchwały Rady Miejskiej Kalisza Nr VII/93/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli Miasta Kalisza (z późn. zm.) zwołuję zebranie mieszkańców na terenie Osiedla XXV-lecia, w terminie 12.09 o godz 17.00. Miejsce zebrania: Klub osiedlowy, ul. Serbinowska 25

Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Uchwała zawierać będzie regulacje dotyczące trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków składanych o realizację na terenie Miasta Kalisza zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z rozdziałem 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)


Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać uwagi i propozycje w zakresie uregulowań, jakie będzie obejmował projekt w terminie do dnia 29 sierpnia 2011 roku w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 18 lub na adres wssm@um.kalisz.pl.

K O M U N I K A T

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu przypomina, że 31 stycznia br. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2010 rok (oddzielnie dla poszczególnych napojów alkoholowych - zezwolenia A, B, C) oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zgodnie z Ustawą z 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z późń. zm./ niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości lub niezłożenie oświadczenia w w/w terminie - powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Opłaty roczne należy wpłacać w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2011 roku. Powyższe terminy oznaczają daty, w których opłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miejskiego w Kaliszu - numer rachunku bankowego:
BZ WBK S.A. 43 109011280000000012181984/ dopisek –zezwolenia za alkohol/


Informacje dotyczące Świadczeń Rodzinnych

Udzielane są pod numerami telefonów:

(0-62) 7654429, 7654491, 7654493

5049751, 5049752

Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

(0-62) 5049754, 7654429

Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych

(0-62) 504 97 53


Informacja o zmianach do ustawy o świadczeniach rodzinnych

    więcej szczegółów na temat zmian ...

Pobierz informację:
     


Informacja o OPŁACIE SKARBOWEJ

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej

BZ WBK SA O/Kalisz nr 69 1090 1128 0000 0001 0467 7418

Opłaty skarbowej należy dokonywać z uwzględnieniem właściwości miejscowej oraz podania rodzaju tej opłaty.
Instrukcja korzystania z biuletynu  


Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej. Ograniczenia tej zasady mogą nastąpić tylko przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jedną z form upowszechniania dostępu do informacji publicznych jest utworzenie ujednoliconego Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej Kalisza zawiera informacje o samorządowej strukturze, zasadach i formie działania Miasta Kalisza.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu udostępnia informacje zawarte w następujących tytułach: Insygnia Miasta, Statut Miasta, Rada Miejska, Prezydenci Miasta, Urząd Miejski, Jednostki, spółki i inne formy udziału majątkowego, Majątek miasta, Informacje, Ogłoszenia, Urzędy i Instytucje (informacja zawiera adresy internetowe ważniejszych centralnych urzędów). Wyboru dokonujemy z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu za pomocą myszy lub klawiatury.

W pozycji menu "Rada Miejska" znajdują się treści uchwał Rady Miejskiej wraz z mechanizmem wyboru wg określonych kryteriów. Za pomocą wyszukiwarki możliwe jest szybkie odnalezienie uchwały Rady Miejskiej Kalisza wg zadanych kryteriów (data uchwalenia, numer uchwały, tytuł).
Biuletyn zawiera dokumenty możliwe do pobrania: uchwały Rady Miejskiej, wzory wniosków do spraw załatwianych w Urzędzie, informacje o podatkach i opłatach lokalnych, ogłoszenia. Dokumenty dostępne są w formacie MS Word (DOC) lub FoxitReader (PDF). Pliki skompresowane są do formatu ZIP. Programy do dekompresji i przeglądania plików dostępne są na licencji FREEWARE (do bezpłatnego korzystania)

Foxit Reader Legalnie. OpenOffice.org 7-Zip

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez mieszkańców Kalisza. Uwagi można kierować na adres umieszczony na samym dole (pod tabelą). Gdyby chcieli Państwo wysłać pocztę do Prezydenta, Wiceprezydentów lub członków Rady Miejskiej to odpowiednie adresy e-mail znajdują się obok zdjęć w pozycjach Prezydenci i Radni Rady Miejskiej

UWAGA: W celu uzyskania prawidłowego obrazu oświadczeń majątkowych należy wyłączyć opcję automatycznego dopasowania rozmiaru obrazu (dotyczy Internet Explorer 6.0 lub nowszej wersji).

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 954 695 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 18 lipca 2024 o godz. 18:47   kontakt: agoral@um.kalisz.pl