Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Kaliszu  

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Aktualne

numery rachunków bankowych
Urzędu Miejskiego w Kaliszu
w mBank S.A.
Opis rachunków bankowych


45 1140 1993 0000 5502 3500 1007


UWAGA:

·         Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty (nazwy świadczenia, nr decyzji podatkowej, itp.)

 

·         Informuję się, że zgodnie z art. 62b Ordynacji podatkowej zapłata podatku może nastąpić także przez:

 

1.      małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę,

2.      inny podmiot w przypadku  gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł,

3.      aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

 

W przypadku wpłaty podatku przez osobę trzecią wskazaną
w pkt 1 i 2  w treści dowodu zapłaty należy podać imię, nazwisko oraz adres podatnika, nr decyzji ustalającej podatek lub numer karty kontowej.

 

·         Obowiązują indywidualne nr rachunków bankowych określone:

- w indywidualnej decyzji podatkowej osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne),

      -  w informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego dla podatników  niebędących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych rozliczających się
w sposób przewidziany dla osób niebędących osobami fizycznymi (podatek
od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych).

 

Do czasu otrzymania od organu podatkowego informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na powyższy rachunek bankowy.


Podatki i opłaty :


- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- łączne zobowiązanie pieniężne,

- podatek od środków transportowych,

- opłata targowa,

- opłata skarbowa.50 1140 1993 0000 5502 3500 1014


UWAGA:

·         W sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w związku z art.6q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

 

·         Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty (nazwy świadczenia, nr karty kontowej, itp.)

 

·         Informuję się, że zgodnie z art. 62b Ordynacji podatkowej zapłata podatku może nastąpić także przez:

1.      małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę,

2.      inny podmiot w przypadku  gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł,

3.      aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

 

W przypadku wpłaty podatku przez osobę trzecią wskazaną
w pkt 1 i 2 w treści dowodu zapłaty należy podać imię, nazwisko oraz adres podatnika.

 

·         Obowiązują indywidualne nr rachunków bankowych określone w informacji
o indywidualnym numerze rachunku bankowego.

 

Do czasu otrzymania od organu podatkowego informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na powyższy rachunek bankowy.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

56 1140 1993 0000 5502 3500 1003

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa, w tym:
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za najem i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- opłata za udostępnianie danych osobowych.

- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny


53 1140 1993 0000 5502 3500 1057


UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Opłaty za usługi świadczone na terenie cmentarza komunalnego


83 1140 1993 0000 5502 3500 1002


UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Dochody niepodatkowe Miasta, w tym:

- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Miasta,

- opłata za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta,

- opłata za najem i dzierżawę gruntów Miasta,

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- sprzedaż mienia,

- opłata za niedotrzymanie terminu zabudowy,

- opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne,

- opłata za wykonanie wypisów i wyrysów,

- opłata adiacencka i renta planistyczna,

- opłaty komunikacyjne,

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych,

- opłata za sprzedaż alkoholu,

- opłata za wydanie kart wędkarskich,

- opłata za wydanie dzienników budowy,
- opłaty eksploatacyjne i przyłączeniowe,
- opłata za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- opłata za wydanie pozwoleń na przewóz osób niepełnosprawnych,
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- wpłaty w zakresie inicjatyw społecznych,
- wpłaty ze sprzedaży drewna i innych składników majątkowych,
- wpłaty za wydanie specyfikacji przetargowych,
- wpłaty kar umownych i odszkodowań oraz zwrot bonifikat,

- zwrot kosztów za wpis hipoteki przymusowej.

- opłata za wydanie duplikatu Karty "Kalisz Rodzina 3+"


80 1140 1993 0000 5502 3500 1056


UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Wpłaty z tytułu mandatów Straży Miejskiej Kalisza


07 1140 1993 0000 5502 3500 1012

64 1140 1993 0000 5502 3500 1053

37 1140 1993 0000 5502 3500 1054

10 1140 1993 0000 5502 3500 1055


UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Wpłaty należności objętych tytułami wykonawczymi:

-rachunek podstawowy,
-opłaty za zajęcie pasa drogowego,
-opłaty w strefie płatnego parkowania,
-mandaty Straży Miejskiej Kalisza.02 1140 1993 0000 5502 3500 1005


UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Wpłaty z tytułu kaucji


72 1140 1993 0000 5502 3500 1006


UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Wpłaty z tytułu wadium


77 1140 1993 0000 5502 3500 1013


UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Fundusz Alimentacyjny, w tym zaliczki, odsetki, koszty upomnień


88 1140 1993 0000 5502 3500 1009


UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Świadczenia rodzinne, w tym odsetki, zwroty i inne


23 1140 1993 0000 5502 3500 1015


UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Wpłaty dochodów jednostek budżetowych Miasta Kalisza z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami13 1140 1993 0000 5502 3500 1001


UWAGA:

  • Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


  • Jednostki budżetowe Miasta Kalisza winny oddzielnie dokonywać przelewów środków finansowych dotyczących:

- okresowo zrealizowanych dochodów,

- zwrotu niewykorzystanych wydatków,

- niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.Dochody budżetu Miasta Kalisza, w tym :- subwencje i dotacje,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,

- dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe Miasta Kalisza,
- zwroty niewykorzystanych środków na wydatki przekazywane przez jednostki budżetowe Miasta Kalisza,
- nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza,

- dochody z tytułu niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych,
- odsetki od wyżej wymienionych należności.


Informacja dla urzędów skarbowych


94 1140 1993 0000 5502 3500 1095

UWAGA: Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Rachunek przeznaczony do dokonywania rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług VAT pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta Kalisza, Miastem Kalisz a Urzędem Skarbowym.

89 1140 1993 0000 5502 3500 1088

Wpłaty darowizn na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt. W tytule wpłaty należy podać adnotację: "darowizna na rzecz kaliskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt".Kod SWIFT dla przelewów transgranicznych: BREXPLPW


Na wymienionych w powyższej tabeli rachunkach bankowych gromadzone są wpływy zarówno z tytułu należności głównej jak i odsetek za zwłokę, w przypadku wpłat dokonywanych po terminie płatności, oraz kosztów upomnień.


Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Tabela obniżonych stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Zgodnie z art. 53 §1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.) od zaległości podatkowych odsetki za zwłokę, nalicza podatnik.

Odsetki za zwłokę są naliczane do dnia zapłaty podatku, włącznie z tym dniem - § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolonagacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz.1373 z późn.zm.).

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 626 969 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 18 grudzień 2017 o godz. 21:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl