Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Rachunki bankowe Urzędu Miasta Kalisza  

 

Aktualne
numery rachunków bankowych
Urzędu Miasta Kalisza
w PKO BP S.A. obowiązujące
od 1 stycznia 2018r.

Opis rachunków bankowych

07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

 

UWAGA:

- Należy podać dokładny opis dokonywanej  wpłaty (nazwy świadczenia, nr decyzji podatkowej ,itp.).

 

-   Obowiązują indywidualne nr rachunków bankowych określone :

 

- w indywidualnej decyzji podatkowej osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne),

 

- w informacji o indywidulanym numerze rachunku bankowego dla podatników niebędących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych rozliczających się w sposób przewidziany dla osób niebędących osobami fizycznymi (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych).

Do czasu otrzymania od organu podatkowego informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego wpłat  należy dokonywać na powyższy rachunek bankowy

Podatki i opłaty :

 

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- łączne zobowiązanie pieniężne,

- podatek od środków transportowych,

- opłata targowa,

- opłata skarbowa.

03 1020 2212 0000 5202 0387 5515

 

UWAGA:

 

 

-   Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

 

- Obowiązują indywidualne nr rachunków bankowych określone w informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego.
Do czasu otrzymania od organu podatkowego informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na powyższy rachunek bankowy

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

87 1020 2212 0000 5502 0387 5408

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa, w tym:
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za najem i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- opłata za udostępnianie danych osobowych.

18 1020 2212 0000 5802 0387 5630

 

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Opłaty za usługi świadczone na terenie cmentarza komunalnego

10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

 

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Dochody niepodatkowe Miasta, w tym:

- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Miasta,

- opłata za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta,

- opłata za najem i dzierżawę gruntów Miasta,

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- sprzedaż mienia,

- opłata za niedotrzymanie terminu zabudowy,

- opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne,

- opłata za wykonanie wypisów i wyrysów,

- opłata adiacencka i renta planistyczna,

- opłaty komunikacyjne,

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych,

- opłata za sprzedaż alkoholu,

- opłata za wydanie kart wędkarskich,

- opłata za wydanie dzienników budowy,
- opłaty eksploatacyjne i przyłączeniowe,
- opłata za wydanie pozwoleń na przewóz osób niepełnosprawnych,
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- wpłaty w zakresie inicjatyw społecznych,
- wpłaty ze sprzedaży drewna i innych składników majątkowych,
- wpłaty za wydanie specyfikacji przetargowych,
- wpłaty kar umownych i odszkodowań oraz zwrot bonifikat,

- zwrot kosztów za wpis hipoteki przymusowej.

86 1020 2212 0000 5102 0387 5622

 

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Wpłaty z tytułu mandatów Straży Miejskiej Kalisza

55 1020 2212 0000 5502 0387 5499

06 1020 2212 0000 5302 0387 5606

11 1020 2212 0000 5102 0387 5614

 

 

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Wpłaty należności objętych tytułami wykonawczymi:

-rachunek podstawowy,
-opłaty za zajęcie pasa drogowego,
-opłaty w strefie płatnego parkowania.

97 1020 2212 0000 5102 0387 5424

 

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Wpłaty z tytułu kaucji

75 1020 2212 0000 5102 0387 5432

 

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Wpłaty z tytułu wadium

95 1020 2212 0000 5402 0387 5507

 

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Fundusz Alimentacyjny, w tym zaliczki, odsetki, koszty upomnień

03 1020 2212 0000 5502 0387 5465

 

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Świadczenia rodzinne, w tym odsetki, zwroty i inne

08 1020 2212 0000 5002 0387 5523

 

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Wpłaty dochodów jednostek budżetowych Miasta Kalisza z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

30 1020 2212 0000 5302 0384 3067

 

UWAGA:

-   Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

 

-   Jednostki budżetowe Miasta Kalisza winny oddzielnie dokonywać przelewów środków finansowych dotyczących:

    - okresowo zrealizowanych dochodów,

    - zwrotu niewykorzystanych wydatków,

   - niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Miasta Kalisza, w tym :

 


- subwencje i dotacje,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,

- dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe Miasta Kalisza,
- zwroty niewykorzystanych środków na wydatki przekazywane przez jednostki budżetowe Miasta Kalisza,
- nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza,

- dochody z tytułu niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych,
- odsetki od wyżej wymienionych należności.

Pobierz informację dla Urzędu Skarbowego   Informacja dla Urzędu Skarbowegopobierz wykaz rachunków bankowych  Wykaz rachunków bankowych do pobrania 


Kod SWIFT dla przelewów transgranicznych: BPKOPLPW


Na wymienionych w powyższej tabeli rachunkach bankowych gromadzone są wpływy zarówno z tytułu należności głównej jak i odsetek za zwłokę, w przypadku wpłat dokonywanych po terminie płatności, oraz kosztów upomnień.

W przypadku dokonania wpłaty należności do której zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej po terminie jej płatności, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych nalicza podatnik, zgodnie z art. 53 §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz.800 z późn.zm.). Odsetki za zwłokę nalicza się do dnia zapłaty podatku, włącznie z tym dniem, jak stanowi § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz.1373 z późn.zm.).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej - art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Obecnie kwota ta wynosi: 3 x 2,90 zł = 8,70 zł.

Końcowa suma odsetek od zaległości podatkowych zaokrąglana jest do pełnych złotych - art. 63 §1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 482 319 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 29 listopada 2022 o godz. 18:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl