Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejUrząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Godziny pracy Urzędu Miasta Kalisza:


Godziny pracy Urzędu Miasta Kalisza:

Od dnia 4.05.2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Biuro Obsługi Interesanta, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a w poniedziałki czynne do godziny 17.00.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800780Drukuj ogłoszenie 1800780

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2021-03-19
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-19
Na stronie biuletynu od:   2021-03-19   do   2022-03-31
Na podstawie:   e-mail


Termin 3 raty - pozwolenie na sprzedaż alkoholu


Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przypomina, że 30 września br. mija termin uiszczenia przez przedsiębiorców trzeciej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W przypadku niedopełnienia do 30 września br. obowiązku dokonania opłaty - 3 raty w wymaganej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% rocznej opłaty.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu do realizacji w wymaganym terminie, pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywany jest przelew.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801799           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801799Drukuj ogłoszenie 1801799

Informację wytworzył:    Janusz SIbiński Data wytworzenia:   2021-09-23
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-23
Na stronie biuletynu od:   2021-09-23   do   2021-10-01
Na podstawie:   WSSM.7340.5.12.2021


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA dla Mieszkańców Kalisza - po aktualizacji

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801462           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801462Drukuj ogłoszenie 1801462

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   2021-07-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-08-28
Na podstawie:   WSSM.5380.4.2021


Zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 351/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801361           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801361Drukuj ogłoszenie 1801361

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2021-06-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-25
Na stronie biuletynu od:   2021-06-25   do   2022-06-25
Na podstawie:   e-mail


Zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 329/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801238           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801238Drukuj ogłoszenie 1801238

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2021-06-16
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2022-06-15
Na podstawie:   e-mail


Program dla osób niepełnosprawnych


Trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON

Modułu I od dnia 01 marca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r.
Modułu II od dnia 01 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r.
oraz od dnia 13 września 2021r. do dnia 10 października 2021r.
Moduły, obszary i zadania programu, które są realizowane w 2021 roku:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
b/ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
c/ Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
d/ Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
b/ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c/ Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
d/ Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
e/ Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
b/ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
c/ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
d/ Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, e/ Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Ważne: KAŻDY Z MODUŁÓW I OBSZARÓW PROGRAMU MA SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONE WYMAGANIA PROGRAMOWE.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu internetowego http://sow.pfron.org.pl Więcej informacji na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępnych jest:
1/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu http://mops.kalisz.ibip.pl w zakładce Wykaz Spraw Załatwianych w Ośrodku – Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym –Program „Aktywny Samorząd”,
2/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 329, lub 506 162 328.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800978           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800978Drukuj ogłoszenie 1800978

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2021-04-22
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-04-22
Na stronie biuletynu od:   2021-04-22   do   2021-10-10
Na podstawie:   e-mail


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800851           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800851Drukuj ogłoszenie 1800851

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2021-03-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-26
Na stronie biuletynu od:   2021-03-29   do   2031-03-29
Na podstawie:   


Złote gody w 2021 roku


Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu informuje, że pary małżeńskie, które w 2021 roku obchodzą "Złote Gody " i z tej okazji zechcą osobiście odebrać z rąk Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego okolicznościowe medale przyznane na ich pisemny wniosek przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, proszone są o kontakt telefoniczny z USC pod nr 62 5049783 lub 5049789. Zgodnie z obowiązującymi przepisami procedura związana z nadaniem medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" wynosi około 6 miesięcy i z przyczyn niezależnych od urzędu może ulec wydłużeniu. Informujemy, że urząd nie jest w stanie określić przybliżonego terminu wręczenia odznaczeń.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800718Drukuj ogłoszenie 1800718

Informację wytworzył:    Beata Kędzia Data wytworzenia:   2021-03-09
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-09
Na stronie biuletynu od:   2021-03-09   do   2021-12-31
Na podstawie:   e-mail


Informacja Wydziału Finansowego dotycząca deklaracji podatkowych oraz instrukcji ich wypełniania


W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze mieszkańców oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty w Wydziale Finansowym (okienko 26 i 27 znajdujące się w BOI) pod numerem telefonu 62 5049716.

Osoby fizyczne zgłaszające zakup nieruchomości, rozbudowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania nieruchomości proszone są o wcześniejsze przygotowanie druków informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1 wraz z załącznikami) zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz instrukcją. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 5049764, 62 7654459, 62 7654449.

Osoby które nie są osobami fizycznymi lub które posiadają współwłasność wraz z osobami prawnymi zgłaszające zakup nieruchomości, rozbudowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania nieruchomości proszone są o wcześniejsze przygotowanie druków informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk DN-1 wraz z załącznikami) zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz instrukcją. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7654483.

Osoby zobowiązane do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (druk DT-1 wraz z załącznikami), wypełniają stosowne druki zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz instrukcją. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7654483.

Osoby fizyczne zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk DOT), wypełniają stosowne druki zgodnie z zamieszczonym wzorem. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7654460.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800549Drukuj ogłoszenie 1800549

Informację wytworzył:    Sebastian Ślugacz Data wytworzenia:   2021-02-05
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2021-12-31
Na podstawie:   e-mail


Powołany Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza


Ratusz - choinka Informujemy, że Prezydent Miasta Kalisza wyznaczył na funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza pana Janusza Sibińskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Kontakt do koordynatora:
• telefon: +48 62 7654486
• e-mail: jsibinski@um.kalisz.pl


Podstawa prawna:
- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.);
- Zarządzenie Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800521Drukuj ogłoszenie 1800521

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2021-02-03
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2023-02-03
Na podstawie:   e-mail


Zmiany w Biurze Rzeczy Znalezionych


Zdjęcie Budynku Biura Rzeczy Znalezionych UM Kalisz - Kościuszki 1a W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii do dnia odwołania Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Kalisza, wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem, wydawaniem oraz przyjmowaniem rzeczy znalezionych, będzie załatwiać tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

telefon: +48 62 5048528
oraz tel. kom.: +48 505056800


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799975Drukuj ogłoszenie 1799975

Informację wytworzył:    Ewelina Fabiańczyk-Kustosz Data wytworzenia:   2020-11-09
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-13
Na stronie biuletynu od:   2020-11-13   do   2021-11-13
Na podstawie:   WAG.5314.0039.2020


Ważne strony dla Mieszkańców


Poradnik Interesanta
Zachęcamy Naszych Mieszkańców do korzystania z serwisu. Serwis umożliwia zapoznanie z usługami Urzędu oraz ułatwia przygotowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy. Zamieszczone karty - poszczególne części poradnika zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw. Korzystając z nich, można zaoszczędzić czas na czasami zbędnych wizytach lub telefonach. Gotowe wzory pism uzupełnione o informacje i dane dotyczące konkretnej już sprawy mogą po wydrukowaniu zostać złożone w odpowiednich punktach lub przesłane pocztą w celu nadania im biegu.
Stan załatwianych spraw
Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.
Skrzynka e-puap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799603Drukuj ogłoszenie 1799603

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-09-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-10
Na stronie biuletynu od:   2020-09-10   do   2023-09-10
Na podstawie:   e-mail


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
Załącznik do zarządzenia Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r.
szczegóły pobierz plik zarządzenia prezydenta

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798536Drukuj ogłoszenie 1798536

Informację wytworzył:    Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2020-02-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Na podstawie:   Zarządzenie z 13 lutego 2020
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 29 stycznia 2021 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 626 687 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 26 września 2021 o godz. 17:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl