Informacja
o zmianach do ustawy o świadczeniach rodzinnych

  1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:
    Jeżeli kobieta  pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
    Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
    Zmiana obowiązuje od 1 listopada 2009r.
  2. Dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - zmiana obowiązuje od 2009-01-01 i wprowadza dość istotne zmiany tj. możliwość zarobkowania i jednoczesnego otrzymywania dodatku.

Zmiana do ustawy określa że:

- dodatek nie przysługuje jeżeli osoba podjęła lub kontynuuje zatrudnienia lub inną pracę zarobkową , która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  z urlopu wychowawczego.

- dodatek nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz  w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.