Wykaz stawek, zwolnień oraz terminów płatności podatki lokalne na 2011 rok  

   PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wysokość rocznych stawek

Zwalnia się z podatku:

Termin płatności

1) od gruntów:

1) grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności charytatywnej;

2) grunty i budynki z lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

3) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na działalność kulturalno- rekreacyjno-sportową;

4) powierzchnię cmentarzy obejmującą: powierzchnię grzebalną, powierzchnię zieleni, dróg, placów oraz terenu potrzebnego pod dom przedpogrzebowy, część gospodarczą cmentarza i pod budynek administracyjno-mieszkalny oraz powierzchnie użytkowe domów przedpogrzebowych, za wyjątkiem zwolnień przyznanych kościołom
i związkom wyznaniowym uregulowanych odrębnymi ustawami;

Zwolnienia o których mowa w pkt 1-3 nie obejmują gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5) Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres pięciu lat budynki wielorodzinne, w których dokonano remontu co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką. Zwolnienie to nie może być większe niż kwota wydatków związanych wyłącznie z remontem ścian zewnętrznych lub dachu poniesionych przez podatnika
i udokumentowanych tj. potwierdzonych fakturami, rachunkami oraz protokołami zakończenia robót. Zwolnienie przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono remont ścian zewnętrznych lub dachu. W odniesieniu do budynku podlegającego opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik może uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości po upływie 5 lat od zakończenia realizacji poprzedniego zwolnienia. Zwolnieniem nie są objęte budynki, w których wykonano remont z pominięciem obowiązujących procedur wynikających z przepisów prawa budowlanego, a więc stanowiących samowolę budowlaną.


Osoby fizyczne:

* I rata podatku - 15.03.2011r.

* II rata podatku- 15.05.2011r.

* III rata podatku -15.09.2011r.

* IV rata podatku -15.11.2011r.

Osoby prawne:

* I rata podatku -15.01.2011r.

* II rata podatku- 15.02.2011r.

* III rata podatku- 15.03.2011r.

* IV rata podatku -15.04.2011r.

* V rata podatku- 15.05.2011r.

* VI rata podatku- 15.06.2011r.

*VII rata podatku- 15.07.2011r.

*VIII rata podatku-15.08.2011r.

* IX rata podatku- 15.09.2011r.

* X rata podatku -15.10.2011r.

* XI rata podatku- 15.11.2011r.

* XII rata podatku- 15.12.2011r.

 

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,67 zł

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni

3,67 zł

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,28 zł

2) od budynków lub ich części :

a)

mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,56 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

18,77 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,73 zł

d)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej


3,75 zł

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,26 zł

3) od wartości budowli:


określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

Uwaga:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Osoby fizyczne są obowiązane do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


  PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wysokość rocznych stawek podatku (w złotych)

Termin płatności

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

* I rata podatku - 15.02.2011r.

* II rata podatku - 15.09.2011r.

a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

580 zł

b)

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

950 zł

c)

powyżej 9 t do poniżej 12 t

1.140 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 t:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

13

1.360

1.700

13

14

1.440

1.800

14

15

1.520

1.900

15

 

1.600

2.000

Trzy osie

12

17

1.680

2.100

17

19

1.680

2.100

19

21

1.830

2.290

21

23

1.830

2.290

23

25

1.830

2.290

25

 

1.830

2.290

Cztery osie i więcej

12

25

1.830

2.290

25

27

1.830

2.290

27

29

1.830

2.290

29

31

1.830

2.480

31

 

1.830

2.480

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego o używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)

od 3,5 t do 8 t włącznie

1.140 zł

b)

powyżej 8 t do poniżej 12 t

1.330 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

18

800

900

18

25

1.000

1.200

25

31

1.200

1.500

31

 

1.428

1.960

Trzy osie i więcej

12

40

1.400

1.770

40

 

1.830

2.577

5. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)

od 7 t do 10 t włącznie

1.080 zł

b)

powyżej 10 t do poniżej 12 t

1.180 zł

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

400

500

18

25

500

600

25

 

600

700

Dwie osie

12

28

960

1.200

28

33

1.040

1.300

33

38

1.120

1.400

38

 

1.400

1.770

Trzy osie i więcej

12

38

1.120

1.400

38

 

1.400

1.770

7. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a)

o liczbie mniejszej niż 30

1.330 zł

b)

o liczbie równej lub wyższej niż 30

1.680 zł

 Uwaga:

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane do składania deklaracji na podatek od środków transportowych.
PODATEK ROLNY

Wysokość stawki

Zwolnienia

Termin płatności

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011 wynosi:
34,10 zł za 1dt.Stawka podatku rolnego wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 85,25 zł

  • od 1 ha pozostałych gruntów - 170,50 zł.

Zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne na których zaprzestano produkcji rolnej.

Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek. Wniosek ten powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie
(w szczególności nr działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).

Warunki zwolnienia:

  1. zaprzestanie uprawy roślin;

  2. nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

  3. nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

  4. utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

Warunki określone powyżej muszą być spełnione łącznie.

Osoby fizyczne i osoby prawne:

* I rata podatku - 15.03.2011r.

* II rata podatku- 15.05.2011r.

* III rata podatku -15.09.2011r.

* IV rata podatku -15.11.2011r.


Inkasenci podatku rolnego od osób fizycznych:

- Zofia Kaczmarek,

- Hieronim Szuleta,

- Małgorzata Małolepsza,

- Bogumił Łączyński,

- Wojciech Rowicki.

Uwaga:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane do składania deklaracji na podatek rolny. Osoby fizyczne są obowiązane do składania informacji o gruntach.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.
  

  PODATEK LEŚNY

Wysokość stawki

Zwolnienia

Termin płatności

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., wyniosła 154,65 zł
za 1 m
3.


Stawka podatku leśnego wynosi:

  • od 1 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych -17,0115 zł,

  • od 1 ha pozostałych lasów – 34,023 .


Osoby fizyczne:

* I rata podatku - 15.03.2011r.

* II rata podatku- 15.05.2011r.

* III rata podatku -15.09.2011r.

* IV rata podatku -15.11.2011r.

Osoby prawne:

* I rata podatku -15.01.2011r.

* II rata podatku- 15.02.2011r.

* III rata podatku- 15.03.2011r.

* IV rata podatku -15.04.2011r.

* V rata podatku- 15.05.2011r.

* VI rata podatku- 15.06.2011r.

*VII rata podatku- 15.07.2011r.

*VIII rata podatku-15.08.2011r.

* IX rata podatku- 15.09.2011r.

* X rata podatku -15.10.2011r.

* XI rata podatku- 15.11.2011r.

* XII rata podatku- 15.12.2011r.

 


Uwaga:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane do składania deklaracji na podatek leśny. Osoby fizyczne są obowiązane do składania informacji o lasach. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.