Wykaz stawek, zwolnień oraz terminów płatności,
opłaty lokalne na 2013 rok  

OPŁATA TARGOWA

Wysokość rocznych stawek

Termin płatności

Dzienna stawka opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynosi 5,00 zł
za 1m
2 powierzchni zajętej na sprzedaż nie więcej niż 757,79 zł.

1.

2.

 

 

 
a)

 

 
b)
c)

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.


Pobór dziennych stawek opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa.


Inkasenci opłaty targowej:


Giełda Kaliska Sp. z o.o. - na targowiskach zlokalizowanych przy ul.: Nowy Rynek, 3 Maja, Legionów, Aleja Wojska Polskiego, Braci Gillerów 2-16 i targowiskach nie wymienionych poniżej;


P.H.U. Market-Lis- Stefan Lis - na targowisku zlokalizowanym przy ul. Braci Gillerów wyłącznie w niedziele do godziny 14.00;


P.H.U. WABEK - Pawlak i Dudczak Spółka Jawna - na targowisku zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Babina i Nowy Rynek;
Na targowisku przy ul. Braci Gillerów 2-16 dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

 
2,00 zł/m2


10,00 zł/szt.


 35,00 zł/szt.50,00 zł/szt.50,00 zł/zestaw


5,00 zł/ m2

  • przy sprzedaży artykułów rolno - spożywczych i kwiatów

  • przy sprzedaży motocykli
    i motorowerów

  • przy sprzedaży samochodów osobowych, mikrobusów, dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie oraz przyczep lekkich

  • przy sprzedaży samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz ciągników i autobusów

  • przy sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych z lawetą

  • przy sprzedaży pozostałych artykułów

Stawki dziennej opłaty targowej za powierzchnie zajęte do sprzedaży stanowią wielokrotność stawki określonej za 1m2 , przyjmując zasadę przy powierzchni poniżej 1 m2 , zaokrąglania w górę.OPŁATA ZA GOSOPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość stawek

Termin płatności

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,20 zł miesięcznie.

Obniżona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 13,50 zł miesięcznie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.


Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK). W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.


Data ostatniej aktualizacji: 01 marca 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.4.2013
informację wytworzył: Tomasz Sztandera
archiwum
starsza wersja dokumentu z 12 grudnia 2012 roku
opłaty lokalne w roku 2012
opłaty lokalne w roku 2011