Zarządzenie Nr 238/2008
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok (po zmianach).


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./


zarządza się, co następuje:


§ 1.


Ustala się układ wykonawczy budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2008 rok (po zmianach) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.§ 2.


Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta na 2008 rok (po zmianach)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.§ 3.


Ustala się układ wykonawczy budżetu Powiatu na 2008 rok (po zmianach)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/238zarz2008-1.rtf

Załącznik nr 2 http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/238zarz2008-2.rtf

Załącznik nr 3 http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/238zarz2008-3.rtf