o systemie  .::.   szukaj  .::.   główna
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierająch informacje o środowisku i jego ochronie.
FORMULARZ A Wnioski o wydanie decyzji, udzielenie wskazań lokalizacyjnych, ustalenie programu dostosowawczego
FORMULARZ B Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
FORMULARZ C Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
FORMULARZ D Polityki, strategie, plany lub programy
FORMULARZ E Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie. Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych.
Informace o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.
FORMULARZ F Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii.
FORMULARZ G Wykazy, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
FORMULARZ H Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
FORMULARZ I Inne dokumenty
Urząd Miejski w Kaliszu