Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Rejestr instytucji kultury  

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY,

dla których organizatorem jest Miasto Kalisz.


osoba upoważniona do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze

Marzena Pastuszak

Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Urzędu Miejskiego w Kaliszu


adres

ul. Kościuszki 1A

62-800 Kalisz


nr telefonu

adres e-mail

62 50 49 700, 702

e-mail: wksit@um.kalisz.pl


uwagi

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Kalisz, zwany również „Rejestrem instytucji kultury Miasta Kalisza”, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).


sposób udostępniania danych

Dane zawarte w Rejestrze udostępniane są poprzez:

  1. Otwarty dostęp do jego zawartości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

  2. Wydanie odpisu z rejestru bądź księgi rejestrowej na wniosek zainteresowanego podmiotu.

  3. Umożliwienie przeglądania akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM
    w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku, 7.30 – 15.30.

***

Urzędowo poświadczony odpis wydawany jest każdemu, kto zwróci się
z wnioskiem o jego wydanie i przedstawi poświadczenie dokonania opłaty skarbowej. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

opłaty

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512 z późn. zm.).załącznik/link:

    1. Rejestr instytucji kultury

    2. Zarządzenie Nr 58/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 18 lutego 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WKST.402.1.2015
informację wytworzyła: Marzena Pastuszak

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 520 238 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 24 czerwiec 2017 o godz. 05:38   kontakt: agoral@um.kalisz.pl